СТРУКТУРА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВНЗ

Яворська М.К.
здобувач
Національного університету водного господарства
та природокористування

Обґрунтовано структуру ринку освітніх послуг ВНЗ, яка складається з ринків освітніх, консалтингових послуг, наукових та інноваційних продуктів. Доведено, що ринок освітніх послуг може бути як структурним елементом цілісної системи ринку праці, так і її частиною. Виявлені тенденції формування ринку освітніх послуг: доступність для всіх верств населення, рівноправність у можливостях отримання освіти, формування новітніх освітніх програм. Умовою ефективного розвитку економіки є наявність балансу між ринками праці та освітніх послуг. Метою статті є дослідження структури освітніх послуг ВНЗ. Досліджені сучасні тенденції формування ринку освітніх послуг ВНЗ: демократизація освітніх послуг, тобто доступність для всіх верств населення; рівноправність у можливостях отримання освіти для всіх охочих; формування нових та удосконалення наявних освітніх програм з метою отримання знань та навичок. Доведено незначне порушення балансу між попитом і пропозицією на ринку освітніх послуг. При цьому основним стимулом формування партнерських відносин повинна бути взаємна зацікавленість у підвищенні якості підготовки фахівців. До реальних напрямів, які потребують розвитку в багатьох вишах, можна віднести виконання науково-практичних робіт на замовлення підприємств, проведення курсів підвищення кваліфікації, навчання в аспірантурі та докторантурі; проведення семінарів та інших короткострокових навчальних заходів для персоналу підприємств чи студентів. Досить цікавим напрямом роботи зі студентами ще в процесі їх навчання у виші може бути створення спеціальних навчальних центрів, у яких доцільно створити робочі місця, що імітують діяльність на реальних підприємствах.
Ключові слова: ринок освітніх послуг, ринок послуг ВНЗ, ринок консалтингових послуг, ринок інноваційних технологій, ринок інноваційних продуктів.

Яворская М.К. СТРУКТУРА РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВУЗОВ
Обоснована структура рынка образовательных услуг вузов, которая состоит из рынков образовательных, консалтинговых услуг, научных и инновационных продуктов. Доказано, что рынок образовательных услуг может быть как структурным элементом целостной системы рынка труда, так и ее частью. Выявлены тенденции формирования рынка образовательных услуг: доступность для всех слоев населения, равноправие в возможностях получения образования, формирование новых образовательных программ. Условием эффективного развития экономики является наличие баланса между рынком труда и рынком образовательных услуг. Целью статьи является исследование структуры образовательных услуг вузов. Исследованы современные тенденции формирования рынка образовательных услуг вузов: демократизация образовательных услуг, то есть доступность для всех слоев населения; равноправие в возможностях получения образования для всех желающих; формирование новых и совершенствование существующих образовательных программ с целью получения знаний и навыков. Доказано незначительное нарушение баланса между спросом и предложением на рынке образовательных услуг. При этом основным стимулом формирования партнерских отношений должна быть взаимная заинтересованность в повышении качества подготовки специалистов. К реальным направлениям, требующим развития во многих вузах, можно отнести выполнение научно-практических работ по заказу предприятий, проведение курсов повышения квалификации, обучение в аспирантуре и докторантуре, проведение семинаров и других краткосрочных обучающих мероприятий для персонала предприятий или студентов. Достаточно интересным направлением работы со студентами еще в процессе их обучения в вузе может быть создание специальных учебных центров, в которых целесообразно создать рабочие места, имитирующие деятельность на реальных предприятиях.
Ключевые слова: рынок образовательных услуг, рынок услуг вузов, рынок консалтинговых услуг, рынок инновационных технологий, рынок инновационных продуктов.

Yavorska M.K. STRUCTURE OF THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES,
SUPPLIED BY HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

The article studies structure of the market of educational services, supplied by higher educational establishment, which consists of the market of educational, advisory services, scientific and innovative products. It is proved that the market of educational services can be both a structural unit of a complete system of labor market and a part of it. The research describes the tendencies of formation of an educational services market, i.e. availability for all segments of the population, equal opportunities for everyone to get education, formation of new educational programs. Balance between the market of labor and educational services is a condition for efficient development of the economy. Aim of the research is to study the structure of educational services, supplied by higher educational establishments. The work studies current tendencies of formation of the market of educational services, supplied by HEEs, particularly, democratization of educational services, i.e. availability for all segments of the population; equal opportunities to get education for all interested people; development of new and improvement of the existing educational programs for mastering of knowledge and skills. The article argues some insufficient misbalance between demand and supply at the market of educational services. Thus, mutual interest to improve the quality of specialists training should be the principal stimulus for development of partnership relations. Actual directions, requiring development at many higher educational establishments, can include scientific and practical works, customized by enterprises, advanced training, post-graduate education, practical seminars and other short-term educational measures for personnel of enterprises and students. Creation of specialized educational centers, providing job positions, which imitate performance of actual enterprises, is a very interesting direction of work with students already in the process of their studying at a higher educational establishment.
Key words: market of educational services, market of the services, supplied by higher educational establishments, market of advisory services, market of innovative technologies, market of innovative products.

Завантажити статтю (pdf)