СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ ПРОДУКТАМИ
ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ

Шалева О.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики
Львівського торговельно-економічного університету
Кондратенко А.М.
керівник проекту Інтернет-магазину «Наш Край»

Стаття присвячена актуальним проблемам та засадам розвитку вітчизняної інтернет-торгівлі продуктами харчування. Проведено аналіз загального стану та ролі продовольчого сегменту в мережі. Досліджено специфіку функціонування найбільш відомих комерційних проектів, які спеціалізуються на реалізації продовольчих товарів. Визначено основні фактори розвитку та перспективи розширення масштабів продовольчої інтернет-торгівлі в Україні.
Ключові слова: інтернет-торгівля, онлайн-торгівля, продукти харчування, продовольчі товари, торговельна мережа, ритейл, сайт, асортимент, товарна категорія, доставка замовлення.

Шалева А.И., Кондратенко А.Н. СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В УКРАИНЕ

Статья посвящена актуальным проблемам и основам развития отечественной интернет-торговли продуктами питания. Проведен анализ общего состояния и роли продовольственного сегмента в сети. Исследована специфика функционирования наиболее известных коммерческих проектов, которые специализируются на реализации продовольственных товаров. Определены основные факторы развития и перспективы расширения масштабов продовольственной интернет-торговли в Украине.
Ключевые слова: интернет-торговля, онлайн-торговля, продукты питания, продовольственные товары, торговая сеть, ритейл, сайт, ассортимент, товарная категория, доставка заказа.

Shaleva O.I., Kondratenko A.M. STATUS, PROBLEMS AND PROSPECTS OF E-COMMERCE
DEVELOPMENT OF FOOD PRODUCTS IN UKRAINE

The article is devoted to the actual problems and principles of development of the national food E-trade. An analysis of the overall status and role of the food segment in the network was conducted. Specifics of the functioning of the most famous commercial projects specializing in the sale of food products was investigated. The main factors of development and prospects of expansion of food E-commerce in Ukraine are determined.
Key words: E-commerce, online trading, food, food products, commercial network, retail, site, assortment, product category, delivery of order.

Завантажити статтю (pdf)