КОМУНІКАТИВНІ МЕТОДИ ЗЕРНОВОГО МАРКЕТИНГУ

Червень І.І.
доктор економічних наук,
професор кафедри управління виробництвом
та інноваційною діяльністю підприємств
Миколаївського національного аграрного університету
Долженкова І.С.
магістр
Миколаївського національного аграрного університету

Розглянуто підходи до впровадження комунікативних методів маркетингових стратегій розвитку зернового комплексу аграрного сектору України. Обґрунтовано використання інструментів маркетингової комунікації в зерновій галузі, що дасть змогу суттєво збільшити шанси виробників на просування виробленої продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках на більш прийнятних для них умовах. Визначено підходи щодо застосування комплексної системи інтегрованих комунікацій, яка потребує впровадження таких основних елементів, як інформування, цілі комунікації, місце контактів, учасники маркетингового процесу, тип маркетингової комунікаційної діяльності. Розглянуто переваги засобів інтернет-маркетингу щодо просування зернопродукції. Зроблено акцент на провідній ролі державних органів щодо підтримки учасників виробничого процесу зернової галузі.
Ключові слова: зерновиробництво, конкурентоспроможність, маркетинг, комунікативна політика, Інтернет, державні органи.

Червень И.И., Долженкова И.С. КОММУНИКАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЗЕРНОВОГО МАРКЕТИНГА
Рассмотрены подходы к внедрению коммуникативных методов маркетинговых стратегий развития зернового комплекса аграрного сектора Украины. Обосновано использование инструментов маркетинговой коммуникации в зерновой отрасли. Определены подходы к применению комплексной системы интегрированных коммуникаций. Рассмотрены преимущества средств интернет-маркетинга по продвижению зернопродукции. Сделан акцент на ведущей роли государственных органов по поддержке участников производственного процесса в зерновой отрасли.
Ключевые слова: зернопроизводство, конкурентоспособность, маркетинг, коммуникативная политика, Интернет, государственные органы.

Cherven I.I., Dolzhenkova I.S. COMMUNICATION METHODS OF GRAIN MARKETING
Approaches are considered regarding implementation of communication methods of marketing strategies for the development of the grain sector of the agrarian sector of Ukraine. The use of marketing communications tools in the grain industry is substantiated, which will significantly increase the chances of producers to promote manufactured products in the domestic and foreign markets on more acceptable terms. The approaches concerning the application of the integrated system of integrated communications, which requires implementation of the main elements: information, goals of communication, place of contacts, participants in the marketing process, type of marketing communication activities. The advantages of Internet marketing for promotion of grain products are considered, the emphasis is placed on the leading role of state bodies in supporting the participants of the production process in the grain industry.
Key words: grain production, competitiveness, marketing, communicative policy, Internet, state bodies.

Завантажити статтю (pdf)