ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Чайкіна А.О.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри менеджменту і логістики
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка
Шакун І.В.
магістрант
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

У статті визначено суть та значення соціально-економічного розвитку сучасного підприємства. Розкрито особливості формування стратегії соціально-економічного розвитку та доведено її актуальність для забезпечення стабільного функціонування підприємства. Авторами запропоновано власне бачення соціально-економічного розвитку підприємства, а також принципи його формування. Запропоновано алгоритм розроблення стратегії соціально-економічного розвитку сучасного підприємства.
Ключові слова: підприємство, соціальний розвиток, економічний розвиток, стратегія, соціально-економічний розвиток.

Чайкина А.А., Шакун И.В. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье определена суть и значение социально-экономического развития современного предприятия. Раскрыты особенности формирования стратегии социально-экономического развития современного предприятия и доказана ее актуальность для обеспечения стабильного функционирования предприятия. Авторами предложено свое видение социально-экономического развития предприятия, а также принципы его формирования. Предложен алгоритм разработки стратегии социально-экономического развития современного предприятия.
Ключевые слова: предприятие, социальное развитие, экономическое развитие, стратегия, социально-экономическое развитие.

Chaikina A.O., Shakun I.V. FEATURES OF FORMATION THE STRATEGY OF
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AT A MODERN ENTERPRISE

In the article, the essence and meaning of the socio-economic development of a modern enterprise were defined. The peculiarities of formation of the strategy of socio-economic development at a modern enterprise were revealed as well as its relevance to ensure the stable operation of the enterprise was proved. Authors proposed their own vision of the socio-economic development of a modern enterprise, as well as the principles of its formation. An algorithm for developing a strategy for the socio-economic development of a modern enterprise was proposed.
Key words: enterprise, social development, economic development, strategy, socio-economic development.

Завантажити статтю (pdf)