ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Христенко О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту і логістики
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Коцюруба Б.Ю.
студент
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Обґрунтовано значення інноваційної діяльності та інновацій для сучасних підприємств. Досліджено процес управління розвитком підприємства на інноваційній основі. Визначено основні переваги, які отримує підприємство завдяки розвитку на інноваційній основі. Виокремлено основні принципи, дотримання яких забезпечить ефективне управління розвитком підприємства на інноваційній основі.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний проект, підприємство, розвиток, управління.

Христенко Е.В., Коцюруба Б.Ю. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ИННОВАЦИОННОЙ ОСНОВЕ

Обосновано значение инновационной деятельности и инноваций для современных предприятий. Исследован процесс управления развитием предприятия на инновационной основе. Определены основные преимущества, которые получает предприятие за счет развития на инновационной основе. Выделены основные принципы, соблюдая которые, предприятие обеспечит свое развитие на инновационной основе.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный проект, предприятие, развитие, управление.

Khrystenko O.V., Kotsyruba B.Yu. FEATURES OF ENTERPRISE DEVELOPMENT MANAGEMENT
ON THE INNOVATIVE BASIS

The significance of innovations and innovations for modern enterprises was substantiated in the article. Authors investigated the process of enterprise development management on the innovative basis. The main advantages that received enterprise through development on the innovative basis were determined. The basic advantages observance of which will ensure effective management of the enterprise development on the innovative basis were highlighted.
Key words: innovation activity, innovation project, enterprise, development, management.

Завантажити статтю (pdf)