МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Хондока В.А.
магістр
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського
Марченко В.М.
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економіки і підприємництва
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського

У статті наведено теоретичні аспекти формування та реалізації кадрової політики на підприємствах. Виокремлено та охарактеризовано основні типи кадрової політики організації. Окреслено нові підходи до реалізації кадрової політики як необхідної умови успішного функціонування організації.
Ключові слова: персонал, кадри, управління кадрами, кадрова політика, кадрова робота, управління людськими ресурсами.

Хондока В.А. Марченко В.Н. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В статье приведены теоретические аспекты формирования и реализации кадровой политики на предприятиях. Выделены и охарактеризованы основные типы кадровой политики организации. Определены новые подходы к реализации кадровой политики как необходимого условия успешного функционирования организации.
Ключевые слова: персонал, кадры, управление кадрами, кадровая политика, кадровая работа, управление человеческими ресурсами.

Khondoka V.A., Marchenko V.М. METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF
PERSONNEL POLICY ON ENTERPRISE

The article presents theoretical aspects of the formation and implementation of personnel policy at enterprises. The main types of personnel policy of the organization are highlighted and described. New approaches to the implementation of personnel policy as a necessary condition for the successful functioning of the organization are outlined.
Key words: personnel, personnel, personnel management, personnel policy, personnel work, management of human resources.

Завантажити статтю (pdf)