ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПОЛЯ ПРОЦЕСУ РОЗГОРТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Хобта В.М.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки підприємства
Донецького національного технічного університету (м. Покровськ)
Кладченко І.С.
аспірант кафедри економіки підприємства
Донецького національного технічного університету (м. Покровськ)

В роботі актуалізоване використання категорії збалансованості як ключового параметру процесу розвитку соціально-економічних систем різного рівня упорядкування. Проведений загальнонауковий аналіз категорії «збалансований розвиток», а також обґрунтовані її несуперечливість, цілісність та наукова придатність. Систематизовані й структуровані особливості її вживання сучасною науковою спільнотою на концептуальному, національному, регіональному рівнях та рівні окремого підприємства. На системній основі сформульовані основні підходи до визначення збалансованого розвитку підприємства, а також розкрита його сутність. Окреслені перспективи оцінки збалансованості динаміки розвитку підприємства.
Ключові слова: розвиток, рівновага, діалектичний підхід, збалансований розвиток підприємства, динамічна рівновага, гомеостаз і гомеокинез розвитку.

Хобта В.М., Кладченко И.С. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПРОЦЕССА
РАЗВЕРТЫВАНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В работе актуализировано использование категории сбалансированности в качестве ключевого параметра процесса развития социально-экономических систем разного уровня упорядочения. Проведен общенаучный анализ категории «сбалансированное развитие», а также обоснованы её непротиворечивость, целостность и научная применимость. Систематизированы и структурированы особенности её употребления современным научным сообществом на концептуальном, национальном, региональном уровнях и уровне отдельного предприятия. На системной основе сформулированы основные подходы к определению сбалансированного развития предприятия. Очерчены перспективы оценки сбалансированности динамики развития предприятия.
Ключевые слова: развитие, равновесие, диалектический подход, сбалансированное развитие предприятия, динамическое равновесие, гомеостаз и гомеокинез развития.

Khota V.M., Kladchenko I.S. TERMINOLOGICAL FIELD FORMING OF DEPLOYMENT PROCESS OF
ENTERPRISE’S BALANCED DEVELOPMENT

Application of the «balance» category as a key parameter of social economic systems, different in level-ordering, is actualized in the paper. A general scientific analysis of the category «balanced development» is conducted; its consistency, integrity and scientific applicability are justified. The category usage’s peculiarities by modern scientific society at conceptual, national, regional levels and individual enterprises’ level are systematized and structured. On a systematic basis, the main approaches to the definition of «balanced enterprise’s development» are formulated. The prospects of assessing the balance of the enterprise development dynamics are highlighted.
Key words: development, balance, dialectical approach, balanced development of the enterprise, dynamic equilibrium, homeostasis and homeokinesis development.

Завантажити статтю (pdf)