СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Філіппов В.Ю.
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій
Одеського національного політехнічного університету
Лазар В.А.
студентка
Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій
Одеського національного політехнічного університету

Проаналізовано результати досліджень міського пасажирського транспорту у м. Одеса. Сформовано інноваційні стратегії розвитку міського пасажирського транспорту як спосіб його вдосконалення та структуризації. Запропоновано проект реалізації інноваційної стратегії в організації та заходи, спрямовані на підвищення рівня суспільної безпеки в громадському транспорті.
Ключові слова: інновація, конкурентоспроможність, розвиток, МПТ, стратегія, ефективність, функціонування.

Филиппов В.Ю., Лазарь В.А. СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

Проанализированы результаты исследований городского пассажирского транспорта в г. Одесса. Сформированы инновационные стратегии развития городского пассажирского транспорта как способ его совершенствования и структуризации. Предложен проект реализации инновационной стратегии в организации и мероприятий, направленных на повышение уровня общественной безопасности в общественном транспорте.
Ключевые слова: инновация, конкурентоспособность, развитие, ГПТ, стратегия, эффективность, функционирование.

Filippov V.Y., Lazar V.A. INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGIES OF URBAN PASSENGER
TRANSPORT AND THEIR IMPLEMENTATION

The results of urban passenger transport research in Odessa are analyzed. The innovative strategies of urban passenger transport development as a way of its improvement and structuring are formed. A project is proposed to implement an innovative strategy for organizing and conducting activities aimed at increasing the level of public safety in public transport.
Keywords: innovation, competitiveness, development, UPT, strategy, efficiency, functioning.

Завантажити статтю (pdf)