ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОГО АСПЕКТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Філіпковська Л.О.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри економіки та маркетингу
Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Савченко Г.С.
магістрант
Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

Стаття присвячена дослідженню ринкової складової економічної безпеки підприємств фармацевтичної галузі України, а також її впливу на формування стратегічних задач розвитку суб’єктів господарювання. Виконано оцінку стану фармацевтичного ринку. Виявлено основні загрози, а також запропоновано можливі шляхи реалізації ринкового аспекту економічної безпеки підприємств фармацевтичної промисловості.
Ключові слова: фармацевтична галузь, економічна безпека, ринкова складова, загрози економічної безпеки, показники ринкової складової економічної безпеки фармпідприємств.

Филипковская Л.А., Савченко А.С. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЫНОЧНОГО АСПЕКТА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья посвящена исследованию рыночной составляющей экономической безопасности предприятий фармацевтической отрасли Украины, а также ее влияния на формирование стратегических задач развития субъектов хозяйствования. Выполнена оценка состояния фармацевтического рынка. Выявлены основные угрозы, а также предложены возможные пути реализации рыночного аспекта экономической безопасности предприятий фармацевтической промышленности.
Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, экономическая безопасность, рыночная составляющая, угрозы экономической безопасности, показатели рыночной составляющей экономической безопасности фармпредприятия.

Filipkovska L.O., Savchenko G.S. PROVIDING THE MARKET ASPECT OF THE
ECONOMIC SECURITY OF PHARMACEUTICAL ENTERPRISES

The article is devoted to the research of the market component of the economic security of the enterprises of the pharmaceutical industry of Ukraine, as well as its influence on the formation of strategic tasks for the development of economic entities. The state of the pharmaceutical market was assessed. The main threats have been identified and possible ways of implementing the market aspect of the economic security of the pharmaceutical industry are suggested.
Key words: pharmaceutical industry, economic security, market component, threats to economic security, indicators of the market component of the economic security of the pharmaceutical enterprise.

Завантажити статтю (pdf)