ВПЛИВ ТРАНСФЕРУ РЕСУРСІВ НА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Феєр О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту та управління економічними процесами
Мукачівського державного університету

У статті показано роль та місце трансферних операцій основних видів ресурсів у процесі здійснення підприємницької діяльності. Доведено, що саме оптимальна організація трансферу сировинних, енергетичних, інноваційних, інформаційних, трудових та фінансових ресурсів є одним з резервів покращення управління підприємством. Дано характеристику об’єктів трансферу, які використовуються у процесі функціонування підприємств. А також показано зв’язки зовнішніх суб’єктів трансферу і підприємства.
Ключові слова: управління підприємством, об’єкт трансферу, суб’єкт трансферу, трансферні операції, внутрішній трансфер, зовнішній трансфер.

Фэер О.В. ВЛИЯНИЕ ТРАНСФЕРА РЕСУРСОВ НА УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В статье показана роль и место трансферных операций основных видов ресурсов в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Доказано, что именно оптимальная организация трансфера сырьевых, энергетических, инновационных, информационных, трудовых и финансовых ресурсов является одним из резервов улучшения управления предприятием. Дана характеристика объектов трансфера, которые используются в процессе функционирования предприятий. А также показано связи внешних субъектов трансфера и предприятия.
Ключевые слова: управление предприятием, объект трансфера, субъект трансфера, трансферные операции, внутренний трансфер, внешний трансфер.

Feyer O.V. INFLUENCE TRANSFER OF RESOURCES ON MANAGEMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
The article shows role and place of transfer operations the main types of resources in the process of entrepreneurial activity. It is proved that exactly the optimal organization of the transfer of raw materials, energy, innovation, information, labor and financial resources is one of the reserves for improving enterprise management. Description objects of transfer, which are used in the process of functioning the enterprises, is given. And also shows the connections of external entities of the transfer and enterprise.
Keywords: enterprise management, object of transfer, subject of transfer, transfer operations, internal transfer, external transfer.

Завантажити статтю (pdf)