АНАЛІЗ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ В АУДИТІ ПЕРСОНАЛУ

Урусова З.П
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку та оподаткування
Запорізького національного університету
Тарасенко Ю.В.
студентка
Запорізького національного університету

Статтю присвячено аналізу трудових показників в аудиті персоналу, які дають можливість установити ефективність використання трудових ресурсів в організації. Розглянуто теоретичні аспекти формування системи управління трудовими ресурсами підприємства, характеристику та етапи проведення аудиту аналізу трудових показників на підприємстві. Визначено, що на виробництві персонал нині став ресурсом, який є ключовим у капіталі сучасної організації, від якого залежать успішність і процвітання підприємства. З’ясовано, що саме система аналізу дає змогу своєчасно виявити недоліки на підприємстві, визначити заходи щодо їх усунення та запобігти їх виникненню в майбутньому.
Ключові слова: трудові ресурси, трудові показники, ефективність, продуктивність праці, результативність, виробіток, трудомісткість, чисельність персоналу, внутрішній аудит.

Урусова З.П., Тарасенко Ю.В. АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В АУДИТЕ ПЕРСОНАЛА
Статья посвящена анализу трудовых показателей в аудите персонала, позволяющих установить эффективность использования трудовых ресурсов в организации. Рассмотрены теоретические аспекты формирования системы управления персоналом предприятия, характеристика и этапы проведения аудита анализа трудовых показателей на предприятии. Определено, что на производстве персонал в наше время стал ресурсом, который является ключевым в капитале современной организации, от которого зависят успешность и процветание предприятия. Выяснено, что именно система анализа позволяет своевременно выявить недостатки на предприятии, вовремя определить меры по их устранению и предотвратить их возникновение в будущем.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовые показатели, эффективность, производительность труда, результативность, выработка, трудоемкость, численность персонала, внутренний аудит.

Urusova Z.P., Tarasenko Y.V. ANALYSIS OF LABOR INDICATORS IN PERSONAL AUDIT
The article is devoted to the analysis of labor indicators in the personnel audit, which make it possible to determine the effectiveness of the use of labor resources in the organization. The article deals with the theoretical aspects of the formation of the management system of labor resources of the enterprise, the characteristics and stages of the audit of the analysis of labor indicators at the enterprise are considered. It is determined that in the production of personnel in our time has become a resource that is the key to the capital of a modern organization, on which the success and prosperity of the enterprise depends. It was found out that it is the analysis system that allows timely detection of deficiencies in the enterprise, timely identification of measures to eliminate them and will prevent them from occurring in the future.
Keywords: labor resources, labor indicators, efficiency, labor productivity, productivity, production, labor complexity, number of personnel, internal audit.

Завантажити статтю (pdf)