КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ TQM: РОЛЬ АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ

Урусова З.П.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку та оподаткування
Запорізького національного університету
Метельська Н.С.
студентка
Запорізького національного університету

У статті розглядається роль аудиту персоналу в концепції загального управління якістю TQM. Особливістю TQM є те, що персонал та всі підрозділи підприємства забезпечені якістю. Нині для того щоб результати діяльності підприємства були на високому рівні, дуже важливо звернути увагу на мотивацію та кваліфікацію всіх співробітників. Досліджено принципи та стратегії TQM. Одними з основних стратегій TQM є «провідна роль вищого керівництва в управлінні якістю» та «навчання якості, залучення до управління, мотивація і вивчення інтересів співробітників».
Ключові слова: загальне управління якістю TQM, принципи та стратегії TQM, персонал, удосконалення, мотивація, аудит персоналу.

Урусова З.П., Метельская Н.С. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ TQM:
РОЛЬ АУДИТА ПЕРСОНАЛА

В статье рассматривается роль аудита персонала в концепции всеобщего управления качеством TQM. Особенностью TQM является то, что персонал и все подразделения предприятия обеспечены качеством. На сегодняшний день для того чтобы результаты деятельности предприятия были на высоком уровне, очень важно обратить внимание на мотивацию и квалификацию всех сотрудников. Исследованы принципы и стратегии TQM. Одними из основных стратегий TQM являются «ведущая роль высшего руководства в управлении качеством» и «обучение качеству, привлечение к управлению, мотивация и изучение интересов сотрудников».
Ключевые слова: всеобщее управление качеством TQM, принципы и стратегии TQM, персонал, совершенствование, мотивация, аудит персонала.

Urusova Z.P., Metelsky N.S. THE CONCEPT OF QUALITY MANAGEMENT TQM:
THE ROLE OF AUDIT STAFF

The article discusses the role of audit staff in the concept of total quality management TQM. Feature of TQM is that the staff and all divisions of the company provided quality. To date, in order for the results of the company were at a high level, it is very important to pay attention to the motivation and qualification of all employees. Investigated the principles and strategies of TQM. One of the main strategies of TQM is "the leading role of top management in quality management" and "teaching quality, involvement in the management, motivation and learning interests of employees."
Keywords: total quality management TQM, principles of TQM strategy, staff development, motivation, audit staff.

Завантажити статтю (pdf)