КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВА З КОНТРАГЕНТАМИ

Судакова О.І.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
Габшидзе Д.Р.
магістр
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
Дуденко М.А.
магістр
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Статтю присвячено актуальним питанням протидії погрозам, що виникають під час взаємодії підприємства з контрагентами, діючими в загальному життєвому просторі. Розроблено концепцію економічної безпеки під час взаємодії підприємства з контрагентами. Запропоновано систему управління економічною безпекою підприємства на основі відтворювального підходу з урахуванням впливу економічних суперечностей.
Ключові слова: система управління економічною безпекою підприємства, економічна безпека підприємства, контрагенти, постачальники, економічна безпека розвитку підприємства.

Судаковая О.И., Габшидзе Д.Р., Дуденко М.А. КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРЕДПРИЯТИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ

Статья посвящена актуальным вопросам противодействия угрозам, которые возникают при взаимодействии предприятия с контрагентами, действующими в общем жизненном пространстве. Разработана концепция экономической безопасности при взаимодействии предприятия с контрагентами. Предложена система управления экономической безопасностью предприятия на основе воспроизводительного подхода с учетом влияния экономических противоречий.
Ключевые слова: система управления экономической безопасностью предприятия, экономическая безопасность предприятия, контрагенты, поставщики, экономическая безопасность развития предприятия.

Sudakova О.I., Gabshidze D.R., Dudenko M.А. THE CONCEPT OF ECONOMIC SECURITY IN THE
INTERACTION OF THE ENTERPRISE WITH CONTRACTORS

The article is devoted to the actuality of counteraction to the forecasts which arise due to the interaction of the enterprise with counterparties operating in the general living space. The concept of economic security is developed in the interaction of the enterprise with contractors. The of system of management of economic security of the enterprise is proposed on the basis of the reproductive approach taking into account the influence of economic contradictions.
Keywords: management system of economic security of the enterprise, economic safety of the enterprise, contractors, suppliers, economic security of the enterprise development.

Завантажити статтю (pdf)