КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Соколюк С.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Уманського національного університету садівництва

Розглянуто підходи до розуміння сутності та змісту поняття «стратегія». Висвітлено основні складові елементи стратегії інноваційного розвитку підприємств аграрно-промислового виробництва. Запропоновано концепцію формування та реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери.
Ключові слова: стратегія, інновації, інноваційний розвиток, підприємства аграрно-промислового виробництва, аграрний сектор.

Соколюк С.Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Рассмотрены подходы к пониманию сущности и содержания понятия «стратегия». Освещены основные составляющие элементы стратегии инновационного развития предприятий аграрно-промышленного производства. Предложена концепция формирования и реализации стратегии инновационного развития предприятий аграрной сферы.
Ключевые слова: стратегия, инновации, инновационное развитие, предприятия аграрно-промышленного производства, аграрный сектор.

Sokolyuk S.Yu. CONCEPTUAL BASES OF THE STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF AGRARIAN SECTOR ENTERPRISES

Approaches to classify the essence and content of the concept "strategy" are considered. The main components of the strategy of innovative development of agricultural enterprises are highlighted. The concept of formation and implementation of the strategy of innovative development of enterprises of agrarian sphere is offered.
Keywords: strategy, innovation, innovative development, agro-industrial enterprises, agrarian sector.

Завантажити статтю (pdf)