АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА КРЕМЕНЧУКА

Сакун Л.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
Сухомлин Л.В.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри менеджменту
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
Ільченко А.С.
студентка
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

У статті розглянуто інвестиційний потенціал міста Кременчука. Проаналізовано поточну економічну ситуацію та виявлено головні переваги та недоліки інвестиційної привабливості міста. Проведено аналіз конкурентоспроможної позиції міста Кременчука поміж інших міст Полтавської області. Запропоновано альтернативні шляхи підвищення інвестиційної привабливості Кременчука. Розроблено прогноз загальної кількості прямих інвестицій із країн світу в економіку Полтавської області до 2020 р.
Ключові слова: підприємництво, розвиток, потенціал, промисловість, інвестиції.

Сакун Л.Н., Сухомлин Л.В., Ильченко А.С. АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА КРЕМЕНЧУГА

В статье рассмотрен инвестиционный потенциал города Кременчуга. Проанализирована текущая экономическая ситуация и выявлены главные преимущества и недостатки инвестиционной привлекательности города. Проведен анализ конкурентоспособной позиции города Кременчуга среди других городов Полтавской области. Предложены альтернативные пути повышения инвестиционной привлекательности города. Разработан прогноз общего количества прямых инвестиций из стран мира в экономику Полтавской области до 2020 г.
Ключевые слова: предпринимательство, развитие, потенциал, промышленность, инвестиции.

Sakun L.N., Sukhomlin L.V., Ilchenko A.S. ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF INVESTMENT POTENTIAL OF THE CITY OF KREMENCHUG

Investment potential in Kremenchug is considered in the article. The current economic situation is analyzed and the main advantages and disadvantages of the city's investment attractiveness are revealed. An analysis of the competitive position of the city of Kremenchuk among other cities of the Poltava region was conducted. Alternative ways of increasing the investment attractiveness of the city of Kremenchuk are proposed. The prognosis of the fatalities of the direct investment in the territory of the Poltava Oblast until 2020 is ruined.
Keywords: entrepreneurship, development, potential, industry, investment.

Завантажити статтю (pdf)