ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ
ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Cазонова Т.О.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту
Полтавської державної аграрної академії
Нагорна Ж.В.
студент
Полтавської державної аграрної академії
В’юницький Д.І.
студент
Полтавської державної аграрної академії

Статтю присвячено організації праці менеджера в контексті управління поведінкою персоналу підприємства. Проаналізовано специфіку діяльності менеджера. Охарактеризовано фактори, які визначають поведінку персоналу. Визначено підсистеми управління поведінкою персоналу підприємства. Обґрунтовано доцільність комплексного розвитку персоналу підприємства: керуючої та керованої систем.
Ключові слова: управління поведінкою персоналу, фактори впливу на поведінку, керуюча система, керована система, підсистеми управління поведінкою, розвиток персоналу.

Cазонова Т.А., Нагорная Ж.В., Вьюницкий Д.И. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА МЕНЕДЖЕРА
В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена организации труда менеджера в контексте управления поведением персонала предприятия. Проанализирована специфика деятельности менеджера. Охарактеризованы факторы, определяющие поведение персонала. Определены подсистемы управления поведением персонала предприятия. Обоснована целесообразность комплексного развития персонала предприятия: управляющей и управляемой систем.
Ключевые слова: управление поведением персонала, факторы влияния на поведение, управляющая система, управляемая система, подсистемы управления поведением, развитие персонала.

Sazonova T.A., Nagorna J.V., Vyunitsky D.І. THE ORGANIZATION OF MANAGER ACTIVITY
IN CONTEXT OF PERSONNEL BEHAVIOR MANAGEMENT ON THE ENTERPRISE

The article revealed to organization of manager activity in context of management of personnel behavior on the enterprise. The specificity of the manager's activity was analyzed. The factors determining the behavior of the personnel were characterized. Subsystems for managing the behavior of the company's personnel were defined. The expediency of complex development of the personnel of the enterprise was justified in context of control and controlled systems.
Keywords: management of personnel behavior, factors of influence on behavior, control system, managed system, subsystems of behavior management, personnel development.

Завантажити статтю (pdf)