ANALYSIS OF SOURCES OF FINANCING FOR THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE REGION

Rotan N.V.
Applicant,
Odessa National Polytechnic University
Komlichenko O.O.
Candidate of Economic Sciences, Docent,
Odessa National Polytechnic University

In the article, the structure of sources of financing for the formation and development of intellectual capital of industrial enterprises of the Kherson region is analyzed. There is a conducted estimation of dynamics of volumes of financing of innovative activity in the region according to different sources. The possibilities of expanding the sources of own financial resources of enterprises for activating their innovation activity and development of intellectual capital are determined.
Keywords: intellectual capital, human capital, intellectual resources, theinnovative activity of an industrial enterprise, sources of financing.

Ротань Н.В., Комліченко О.О. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

У статті проаналізовано структуру джерел фінансування формування і розвитку інтелектуального капіталу промислових підприємств Херсонської області. Проведена оцінка динаміки обсягів фінансування інноваційної діяльності в регіоні за різними джерелами. Визначені можливості розширення джерел власних фінансових ресурсів підприємств для активізації їх інноваційної діяльності та розвитку інтелектуального капіталу.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, людський капітал, інтелектуальні ресурси, інноваційна діяльність промислового підприємства, джерела фінансування.

Ротань Н.В., Комличенко О.А. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА

В статье проанализировано структуру источников финансирования формирования и развития интеллектуального капитала промышленных предприятий Херсонской области. Проведена оценка динамики объемов финансирования инновационной деятельности в регионе из разных источников. Определены возможности расширения источников собственных финансовых ресурсов предприятий для активизации их инновационной деятельности та развития интеллектуального капитала.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, интеллектуальные ресурсы, инновационная деятельность промышленного предприятия, источники финансирования.

Завантажити статтю (pdf)