ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ СТРАТЕГІЙ 
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Прокопенко О.В.
доктор економічних наук, професор
Техніко-гуманітарної академії в м. Бєльсько-Бяла,
Сумський державний університет
Корнатовські Р.
Сумський державний університет,
ТОВ Merrit Group, м. Варшава

У статті проаналізовано підходи до формування стратегій та до розуміння суті стратегій. Запропоновано авторський підхід до розроблення ринкової стратегії, розкрито сутність кожного з його етапів. Класифіковано ризики ринкових стратегій за місцем виникнення на: країнові, політичні, економічні, правові, технологічні, ринкові, організаційні, інноваційні. Надано авторське визначення груп видів ризиків. Запропоновано схему узгодження дій структурних підрозділів підприємства під час розроблення ринкової стратегії.
Ключові слова: ринкова стратегія, етапи, ризики, промислове підприємство.

Прокопенко О.В., Корнатовски Р. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
РЫНОЧНЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В статье проанализированы подходы к формированию стратегий и к пониманию сути стратегий. Предложен авторский подход к разработке рыночной стратегии, раскрыта сущность каждого из его этапов. Классифицированы риски рыночных стратегий по месту происхождения на: страновые, политические, экономические, правовые, технологические, рыночные, организационные, инновационные. Предложено авторское определение групп видов рисков. Предложена схема согласования действий структурных подразделений предприятия при разработке рыночной стратегии.
Ключевые слова: рыночная стратегия, этапы, риски, промышленное предприятие.

Prokopenko O., Kornatowski R. JUSTIFICATION OF THE PROCESS OF FORMATION
OF MARKET STRATEGIES AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

The article analyzes the approaches to the formation of strategies and the understanding of the essence of strategies; the author's approach to the development of a market strategy is proposed, the essence of each of its stages is disclosed; the risks of market strategies in the place of origin are classified: country, political, economic, legal, technological, market, organizational, innovative; author's definitions for groups of types of risks are given; the scheme of coordination of actions of structural divisions of the enterprise in the development of market strategy is proposed.
Keywords: market strategy, stages, risks, industrial enterprise.

Завантажити статтю (pdf)