ПРОБЛЕМА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Павленко І.А.
доктор економічних наук,
професор кафедри менеджменту
Київського національного університету технологій та дизайну
Кирилко Н.М.
старший викладач кафедри менеджменту
Київського національного університету технологій та дизайну
Цибіна Ю.О.
студентка
Київського національного університету технологій та дизайну

Стаття присвячена проблемам управління та фінансування інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах. Розглянуто фактори, що перешкоджають реалізації та розвитку інноваційної діяльності на підприємствах. Досліджено та проаналізовано джерела фінансування інновацій на підприємствах. Запропоновано стратегії, які сприятимуть розвитку інноваційної діяльності підприємств.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційні процеси, фінансування інноваційної діяльності, розвиток інновацій, джерела фінансування.

Павленко И.А., Кирилко Н.М., Цыбина Ю.О. ПРОБЛЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Статья посвящена проблемам управления и финансирования инновационной деятельности на отечественных предприятиях. Рассмотрены факторы, которые препятствуют реализации и развитию инновационной деятельности на предприятиях. Исследованы и проанализированы источники финансирования инноваций на предприятиях. Предложены стратегии, которые будут способствовать развитию инновационной деятельности предприятий.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационные процессы, финансирование инновационной деятельности, развитие инноваций, источники финансирования.

Pavlenko I.A., Kirilko N.M., Tsybina Y.O. THE PROBLEM OF FINANCING THE INNOVATIVE ACTIVITY
OF DOMESTIC ORGANIZATIONS

This article is dedicated to the problems of leading innovations and of financing innovative activity in domestic organizations. The factors impeding the realization and development of innovative activity of organizations have been reviewed. The sources of financing innovations of organizations are discussed and analyzed. The strategies that contribute to innovative activity development in organizations are suggested.
Key words: innovations, innovative activity, innovative processes, financing of innovative activity, development of innovations, sources of financing.

Завантажити статтю (pdf)