ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЛОДООВОЧЕВИХ ПЕРЕРОБНИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Міронова Ю.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту
Вінницького національного технічного університету
Слободянюк О.Е.
студент факультету менеджменту та інформаційної безпеки
Вінницького національного технічного університету

Сучасний стан, в якому знаходиться вітчизняний плодоовочевий переробний сектор економіки України, та необхідність його євроінтеграції вимагають наявносты у підприємств високого та конкурентоспроможного рівня фінансового потенціалу. Саме це і зумовило вибір теми статті. Метою статті є дослідження сутності фінансового потенціалу вітчизняних плодоовочевих переробних підприємств в умовах євроінтеграції. У статті відображено теоретичні основи сутності фінансового потенціалу вітчизняних плодоовочевих переробних підприємств в умовах євроінтеграції. Проаналізовано та систематизовано наукові підходи до визначення поняття «фінансовий потенціал підприємства» та методів його оцінки. Досліджено практичні та методичні аспекти оцінки фінансового потенціалу переробного підприємства й умов його формування. Проведена оцінка фінансового потенціалу за показниками на прикладі ТОВ «Вінницький консервний завод». Основні положення, які виносяться на розгляд у цій статті, полягають у розробленні теоретичних обґрунтувань та практичних рекомендацій з оцінки та удосконалення фінансового потенціалу ТОВ «Вінницький консервний завод». Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні теоретичних висновків та практичних рекомендацій щодо удосконалення фінансового потенціалу вітчизняних плодоовочевих переробних підприємств в умовах євроінтеграції.
Ключові слова: фінансовий потенціал, фінансові ресурси підприємства, формування фінансового потенціалу, методика оцінки фінансового потенціалу, фінансовий потенціал переробних підприємств.

Миронова Ю.В., Слободянюк А.Е. ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПЛОДООВОЩНЫХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Современное состояние, в котором находится отечественный плодоовощной перерабатывающий сектор экономики Украины, и необходимость его евроинтеграции требуют наличия у предприятий высокого и конкурентоспособного уровня финансового потенциала. Именно это и обусловило выбор темы статьи. Целью статьи является исследование сущности финансового потенциала отечественных плодоовощных перерабатывающих предприятий в условиях евроинтеграции. В статье отражены теоретические основы сущности финансового потенциала отечественных плодоовощных перерабатывающих предприятий в условиях евроинтеграции. Проанализированы и систематизированы научные подходы к определению понятия «финансовый потенциал предприятия, и методам его оценки. Исследованы практические и методические аспекты оценки финансового потенциала перерабатывающего предприятия и условий его формирования. Проведена оценка финансового потенциала по показателям на примере ООО «Винницкий консервный завод». Основные положения, выносимые на рассмотрение в этой статье, заключаются в разработке теоретических обоснований и практических рекомендаций по оценке и совершенствованию финансового потенциала ООО «Винницкий консервный завод». Практическое значение полученных результатов заключается в использовании теоретических выводов и практических рекомендаций по совершенствованию финансового потенциала отечественных плодоовощных перерабатывающих предприятий в условиях евроинтеграции.
Ключевые слова: финансовый потенциал, финансовые ресурсы предприятия, формирование финансового потенциала, методика оценки финансового потенциала, финансовый потенциал перерабатывающих предприятий.

Mironova Yu.V., Slobodianiuk O.E. FINANCIAL POTENTIAL OF NATIONAL FRUIT AND
VEGETATIVE PROCESSING ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF EUROINTEGRATION

The current state, in which the domestic fruit and vegetable processing sector of the Ukrainian economy is located and the need for its eurointegration, require the enterprises to have a high and competitive level of financial potential. This is what determined the choice of the topic of work. The aim of the work is to study the essence of the financial potential of domestic fruit and vegetable processing enterprises under the conditions of European integration. The article reflects the theoretical foundations of the essence of the financial potential of domestic fruit and vegetable processing enterprises under the conditions of European integration. The scientific approaches to the definition of the concept of "financial potential" of the enterprise and methods of its evaluation are analyzed and systematized. Practical and methodical aspects of the assessment of the financial potential of the processing enterprise and the conditions for its formation are explored. An assessment of the financial potential by indicators was made using the example of LLC Vinnitsa Cannery. The main provisions to be considered in this article are the development of theoretical justifications and practical recommendations for evaluating and improving the financial potential of LLC Vinnitsa Canning Plant. The practical significance of the results obtained is to use theoretical conclusions and practical recommendations for improving the financial potential of domestic fruit and vegetable processing enterprises in conditions of European integration.
Key words: financial potential, financial resources of the enterprise, formation of financial potential, methodology for assessing financial potential, financial potential of processing enterprises.

Завантажити статтю (pdf)