ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Миронова О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту та бізнесу
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

Стаття присвячена актуальним проблемам адаптації працівників на сучасних підприємствах. Визначено сутність поняття «адаптація персоналу». Проаналізовано чинники, що впливають на якість адаптаційного процесу на підприємстві. Побудовано типову карту проблем, з якими стикаються вітчизняні підприємства. Запропоновано заходи щодо вирішення проблем адаптації персоналу на сучасних підприємствах.
Ключові слова: персонал, адаптація персоналу, карта проблем, методи адаптації, інтеграція.

Миронова О.Н. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Статья посвящена актуальным проблемам адаптации работников на современных предприятиях. Определена сущность понятия «адаптация персонала». Проанализированы факторы, влияющие на качество адаптационного процесса на предприятии. Построена типовая карта проблем, с которыми сталкиваются современные предприятия. Предложены мероприятия по решению проблем адаптации персонала на современных предприятиях.
Ключевые слова: персонал, адаптация персонала, карта проблем, методы адаптации, интеграция.

Myronova O.M. THE MAIN PROBLEMS OF THE PERSONNEL ADAPTATION AND METHODS OF THEIR SOLVING AT ENTERPRISES
The article is devoted to actual problems of employees’ adaptation at modern enterprises. The essence of the concept «personnel adaptation» is defined. The factors influencing the quality of the adaptation process at the enterprise are analyzed. A typical map of the problems faced by domestic enterprises is constructed. The measures to solve problems of personnel adaptation at modern enterprises are suggested.
Key words: personnel, personnel adaptation, problem map, adaptation methods, integration.

Завантажити статтю (pdf)