СТРАТЕГІЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Марченко В.М.
доктор економічних наук,
професор кафедри економіки та підприємництва
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Лєбєдєва Н.П.
студентка 
Національного авіаційного університету

Стаття присвячена формуванню стратегії експортної діяльності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. У статті розвинуто основні теоретичні положення та визначено поняття «стратегія». У процесі дослідження використано методи аналізу – для вивчення поняття «стратегія»; синтезу – для здійснення висновків щодо формування стратегії суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності; порівняння – для вивчення тенденцій і закономірностей розвитку стратегії експортної діяльності. Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних учених щодо сутності поняття «стратегія», приведено у відповідність загальні стратегії підприємства та стратегії експорту на кожному із типів ринку.
Ключові слова: стратегія, експорт, розвиток підприємства, конкурентоспроможність, зовнішньоекономічна діяльність.

Марченко В.М., Лебедева Н.П. СТРАТЕГИЯ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена формированию стратегии экспортной деятельности субъекта внешнеэкономической деятельности. В статье развиты основные теоретические положения и определено понятие «стратегия». В процессе исследования использованы методы анализа – для изучения понятия «стратегия»; синтеза – для осуществления выводов по формированию стратегии субъекта внешнеэкономической деятельности; сравнения – для изучения тенденций и закономерностей развития стратегии экспортной деятельности. Проанализированы взгляды отечественных и зарубежных ученых относительно сущности понятия «стратегия», приведены в соответствие общие стратегии предприятия и стратегии экспорта на каждом из типов рынка.
Ключевые слова: стратегия, экспорт, развитие предприятия, конкурентоспособность, внешнеэкономическая деятельность.

Marchenko V.M., Lebedeva N.P. EXPORT ACTIVITY STRATEGY FOR SUBJECT
FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

The article is devoted to the formation of the strategy of export activity of the subject of foreign economic activity. The article develops the basic theoretical positions and defines the notion of «strategy». In the process of research, the methods of analysis were used – to study the concept of «strategy»; synthesis – to make conclusions about the formation of the strategy of the subject of foreign economic activity; comparison – study of trends and patterns of development of export strategy. The views of domestic and foreign scientists on the essence of the concept «strategy» are analyzed, the general strategy of the enterprise and the export strategy on each of the types of the market are brought into compliance.
Key words: strategy, export, enterprise development, competitiveness, foreign economic activity.

Завантажити статтю (pdf)