ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БЕНЧМАРКІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Лютенко Д.Д.
студентка факультету менеджменту та маркетингу
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Хомич О.В.
студентка факультету менеджменту та маркетингу
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Лободзинська Т.П.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У статті досліджено визначення сутності категорії «бенчмаркінг», розглянуто цілі використання бенчмаркінгу як інструменту для пошуку та обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств. Обґрунтовано доцільність використання бенчмаркінгу та означено основні його типи. З’ясовано, що результатом проведення бенчмаркінгу є підвищення ефективності бізнес-процесів, зростання продуктивності та якості послуг, збільшення рівня конкурентоспроможності. Доведено, що використання бенчмаркінгу забезпечує отримання конкурентних переваг та успішне функціонування суб’єкта підприємництва у довгостроковій перспективі.
Ключові слова: бенчмаркінг, етапи проведення бенчмаркінгу, конкуренція, антикризове управління, кооперування, підвищення ефективності.

Лютенко Д.Д., Хомич О.В., Лободзинская Т.П. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
БЕНЧМАРКИНГА В УКРАИНЕ

В статье исследовано определение сущности категории «бенчмаркинг», рассмотрены цели использования бенчмаркинга как инструмента для поиска и обоснования управленческих решений относительно повышения конкурентоспособности предприятий. Обоснована целесообразность использования бенчмаркинга и определены основные его типы. Установлено, что результатом проведения бенчмаркинга является повышение эффективности бизнес-процессов, рост продуктивности и качества услуг, увеличение уровня конкурентоспособности. Использование бенчмаркинга обеспечивает получение конкурентных преимуществ и успешное функционирование субъекта предпринимательства в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: бенчмаркинг, этапы проведения бенчмаркинга, конкуренция, антикризисное управление, кооперирование, повышение эффективности.

Lytenko D.D., Khomych O.V., Lobodzinska T.P. PROBLEMS AND PERSPECTIVES
OF BENCHMARKING IN UKRAINE

The article examines the definition of the essence of the category of «benchmarking», describes the goals of the use of benchmarking as an instrument for the search and substantiation of administrative decisions on increase of competitiveness of enterprises. It is theoretically substantiated the appropriateness of the benchmarking activities and the main types of it. It is found that the result of the benchmarking is to increase the efficiency and effectiveness of business process, improve productivity and quality of the services, enhance competitiveness.
Key words: benchmarking, stages of implementing of benchmarking, competitiveness, crisis management, cooperation, increase efficiency.

Завантажити статтю (pdf)