ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Лозовський О.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту та адміністрування
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Яремко А.О.
студентка
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто сучасний стан малого бізнесу в Україні. Проаналізовано динаміку розвитку малих підприємств за останні роки. Охарактеризовано основні нововведення та їх вплив на функціонування підприємницького сектору економіки України. Узагальнені основні перешкоди на шляху відкриття власної справи, запропоновані варіанти їх вирішення для суб’єктів господарювання. Визначені пріоритетні напрями державної політики у сфері розвитку малого бізнесу, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
Ключові слова: малий бізнес, підприємництво, економіка, бізнес-інкубатори, державна підтримка малого бізнесу.

Лозовский О.М., Яремко А.О. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ
В статье рассмотрено современное состояние малого бизнеса в Украине. Проанализирована динамика развития малых предприятий за последние годы. Охарактеризованы основные нововведения и их влияние на функционирование предпринимательского сектора экономики Украины. Обобщены основные препятствия на пути открытия собственного дела, предложены варианты их решения для субъектов хозяйствования. Определены приоритетные направления государственной политики в сфере развития малого бизнеса, направленные на повышение конкурентоспособности национальной экономики.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, экономика, бизнес-инкубаторы, государственная поддержка малого бизнеса.

Lozovskyi O.M., Yaremko A.O. THE MAIN TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT OF SMALL
BUSINESS IN UKRAINE

The article deals with the current state of small business in Ukraine. The dynamics of small enterprises development in recent years has been analyzed. The main innovations and their influence on the functioning of the business sector of the Ukrainian economy are described. The main obstacles of setting up a business are generalized and the solutions for business entities are proposed. The article asserts the priority directions of the state policy in the field of small business development which are aimed at increasing the competitiveness of the national economy.
Key words: small business, entrepreneurship, economy, business incubators, state support for small business.

Завантажити статтю (pdf)