ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ПРОГРАМИ ЕНГЕЙДЖМЕНТУ

Лозовський О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту та адміністрування
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Зайцева Д.Є.
бакалавр, студентка факультету економіки менеджменту та права
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті висвітлено питання актуальності зацікавленого персоналу як інструменту підвищення рентабельності підприємства на ринку. На основі ланцюга «послуги – прибуток» проаналізовано механізм впливу залучених працівників на фінансові показники діяльності організації. Досліджено ключові драйвери зацікавленості кадрів. Запропоновано триступінчату модель нарощення залученості робітників. Охарактеризовано основні проблеми, пов’язані зі впровадженням методики енгейджменту в компаніях.
Ключові слова: зацікавленість персоналу (енгейджмент), трансформаційний стиль лідерства, ланцюг «послуги – прибуток», модель залученості працівників, форми зворотного зв’язку.

Лозовский А.Н., Зайцева Д.Е. ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЙ ПУТЕМ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭНГЕЙДЖМЕНТА

В статье освещены вопросы актуальности заинтересованного персонала как инструмента повышения рентабельности предприятия на рынке. На основе цепи «услуги – прибыль» проанализирован механизм влияния вовлеченных работников на финансовые показатели деятельности организации. Исследованы ключевые драйверы заинтересованности кадров. Предложено трехступенчатую модель наращивания вовлеченности работников. Охарактеризованы основные проблемы, связанные с внедрением методики энгейджмента в компаниях.
Ключевые слова: заинтересованность персонала (энгейджмент), трансформационный стиль лидерства, цепь «услуги – прибыль», модель вовлеченности работников, формы обратной связи.

Lozovskyi O.M., Zaitseva D.Y. INCREASING THE ECONOMIC POTENTIAL OF ENTERPRISES
BY IMPLEMENTING AN ENGAGEMENT PROGRAM

The article highlights the issues of relevance of the engaged personnel as a tool for increasing the profitability of an enterprise on the market. Based on the «service-profit» chain, the mechanism of influence of the engaged employees on the financial performance of the organization is analyzed. The key drivers of the staff engagement are investigated. A three-step model is proposed to increase the involvement of workers. The main problems related to the implementation of the technique of employee’s engagement in companies are described.
Key words: staff commitment, transformational leadership, service-profit chain, employee engagement model, feedback forms.

Завантажити статтю (pdf)