ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Кучер Ю.Е.
асистент
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Логвиненко Н.І.
студент
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

У статті досліджено нормативні документи та управління якістю харчових продуктів. Виходячи з поточних досліджень, а також опираючись на досвід передових країн, запропоновано заходи щодо поліпшення якості та безпеки харчової продукції.
Ключові слова: якість, продукція, харчові продукти, закон, безпека, нормативна база, фальсифікація.

Кучер Ю.Е., Логвиненко Н.И. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

В статье исследованы нормативные документы и управление качеством пищевых продуктов. Исходя из текущих исследований, а также опираясь на опыт передовых стран, предложены меры по улучшению качества и безопасности пищевой продукции.
Ключевые слова: качество, продукция, пищевые продукты, закон, безопасность, нормативная база, фальсификация.

Kucher Yu.E., Logvinenko N.I. MAIN MEASURES TO IMPROVE THE QUALITY
AND SAFETY OF FOODSTUFFS

The article examines the regulatory documents and food quality management. Based on current research, as well as drawing on the experience of advanced countries, measures were proposed to improve the quality and safety of food products.
Keywords: quality, products, food, law, security, regulatory framework, falsification.

Завантажити статтю (pdf)