ЦІНА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ
В УМОВАХ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Кузьменко А.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Харченко В.В.
студент факультету фінансів
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто ціну як складну та важливу економічну категорію для сучасної економіки, види цін, що найчастіше використовуються підприємством та функціонують на ринку, етапи та методи ціноутворення на підприємстві в умовах сучасної ринкової економіки, заснованої на засадах вільної конкуренції. Проаналізовано динаміку цін за останні роки, а також діяльність великих та середніх підприємств України, виявлено загальні тенденції.
Ключові слова: ціна, ціноутворення, цінова політика, стратегія, методи ціноутворення, індекс цін, прибуток.

Кузьменко А.В., Харченко В.В. ЦЕНА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ: ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье рассмотрена цена как сложная и важная экономическая категория для современной экономики, виды цен, чаще всего использующихся предприятием и функционирующих на рынке, этапы и методы ценообразования на предприятии в условиях современной рыночной экономики, основанной на принципах свободной конкуренции. Проанализирована динамика цен за последние годы, а также деятельность крупных и средних предприятий Украины, выявлены общие тенденции.
Ключевые слова: цена, ценообразование, ценовая политика, стратегия, методы ценообразования, индекс цен, прибыль.

Kuzmenko A.V., Kharchenko V.V. THE PRICE AS ECONOMIC CATEGORY: THE PROCEDURE FOR
INSTALLATION AND PRICING METHODS IN THE CONDITIONS OF THE MODERN MARKET ECONOMY
This article discusses the price as a complex and important economic category for the modern economy, the types of prices most often used by the enterprise and functioning on the market, stages and methods of pricing in the enterprise in a modern market economy based on the principles of free competition. The dynamics of prices in recent years as well as activity of large and medium enterprises of Ukraine have been analyzed and general tendencies are revealed.
Key words: price, pricing, price policy, strategy, pricing methods, price index, profit.

Завантажити статтю (pdf)