ДОЦІЛЬНІСТЬ КОМБІНУВАННЯ ФОРМ ТОРГІВЛІ У МАГАЗИНІ САМООБСЛУГОВУВАННЯ

Кратт О.А.
доктор економічних наук, професор,
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
Нікітчук Н.С.
студент,
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Поданий аспект діяльності роздрібної торгівлі, яка є першою формою товарного обміну. Висунута теза про перманентний характер реформування принципів, методів і форм цього виду торгівлі протягом багатовікової історії. Пошук нових форм торгівлі є невід’ємною умовою комерційного успіху сучасних магазинів роздрібної торгівлі. Сьогодні в Україні триває активне формування торгових мереж супермаркетів на регіональному рівні. Ставлячи амбітні цілі, нові мережі роздрібної торгівлі активно експериментують із формами і методами торгівлі. Вони впроваджують гібридні форми за допомогою поєднання форм самообслуговування і торгівлі через прилавок. Доцільність поєднання форм торгівлі характеризується доходом від реалізації фасованих товарів (самообслуго-вування) і вагових товарів (через прилавок). Порівняльний аналіз шести груп товарів, у яких представлені фасовані та вагові товари, продемонстрував доцільність поєднання цих форм торгівлі. Накопичення і систематизація торгової статистики дасть змогу оптимізувати рівень цін і асортимент щодо форм торгівлі в розрізі товарних груп.
Ключові слова: дохід, вагові товари, роздрібна торгівля, самообслуговування, товар, торговельні мережі, фасовані товари, форми роздрібної торгівлі.

Кратт О.А., Никитчук Н.С. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ КОМБИНИРОВАНИЯ ФОРМ ТОРГОВЛИ
В МАГАЗИНЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Представлен аспект деятельности розничной торговли, которая является первой формой товарного обмена. Выдвинут тезис о перманентности реформирования принципов, методов и форм этого вида торговли на протяжении многовековой истории. Поиск новых форм торговли является неотъемлемым условием коммерческого успеха современных магазинов розничной торговли. На сегодняшний день в Украине активно формируются торговые сети супермаркетов на региональном уровне. Ставя амбициозные цели, новые сети розничной торговли активно экспериментируют с формами и методами торговли. Они внедряют гибридные формы с помощью сочетания форм самообслуживания и торговли через прилавок. Целесообразность сочетания форм торговли характеризуется доходом от реализации фасованных товаров (самообслуживание) и весовых товаров (через прилавок). Сравнительный анализ шести групп товаров, в которых представлены фасованные и весовые товары, продемонстрировал це-лесообразность сочетания этих форм торговли. Накопление и систематизация торговой статистики позволит оптимизировать уровень цен и ассортимент по формам торговли в разрезе товарных групп.
Ключевые слова: доход, весовые товары, розничная торговля, самообслуживание, товар, торговые сети, фасованные товары, формы розничной торговли.

Kratt O.A., Nikitchuk N.S. ACCESSIBLE COMBINATION OF FORMS OF TRADEIN IN THE SHOP
OF SELF-SERVICE

The aspect of retail activity, which is the first form of commodity exchange, presented. The thesis on the permanent nature of the reformation of the principles, methods and forms of this type of trade during the centuries-long history presented. The search for new forms of trade is an essential condition for the commercial success of modern retail stores. At present, active formation of supermarket chains at the regional level continues in Ukraine. By setting ambitious goals, new retail chains are actively experimenting with forms and methods of trading. They implement hybrid forms through the combination of forms of self-service and trade through the counter. The expediency of a combination of forms of trade characterized by income from the sale of packaged goods and weight goods. A comparative analysis of the six groups of products in which packaged and packaged goods presented has demonstrated the appropriateness of combining these forms of trade. The analysis of the dynamics of income from the sale of six commodity groups, which simultaneously are both packed and weight goods, proves that the goods do not duplication, but complement each other. Buyers, as a rule, know exactly what type they want to buy, and therefore, weights are good complement to the assortment of self-service stores. Communication with the seller should also be an advantage, as buyers receive information that promotes the selection of the product. Accumulation and systematization of trading statistics will allow optimizing the level of prices and the range of forms of trade in terms of product groups.
Key words: income, weight goods, retail trade, self-service, goods, trade networks, packed goods, forms of trade.

Завантажити статтю (pdf)