ДІАГНОСТИКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Краснолуцька О.В.
аспірант
Хмельницького національного університету

У статті розглянуті теоретичні основи механізму управління організаційним розвитком підприємства, проаналізовано вплив ризиків, які можливі на кожному з етапів управлінських рішень, а також проведено оптимізацію дій керівництва задля мінімізації можливих ризиків в умовах невизначеності.
Ключові слова: механізм управління, розвиток, організаційний розвиток, ризики, умови невизначеності.

Краснолуцкая Е.В. ДИАГНОСТИКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ
РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В статье рассмотрены теоретические основы механизма управления организационным развитием предприятия, проанализировано влияние рисков, которые возможны на каждом из этапов управленческих решений, а также проведена оптимизация действий руководства для минимизации возможных рисков в условиях неопределенности.
Ключевые слова: механизм управления, развитие, организационное развитие, риски, условия неопределенности.

Krasnolutskaya O.V. DIAGNOSTICS OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF ORGANIZATION
DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

In the article the theoretical bases of the mechanism of management of organizational development of the enterprise are considered, the influence of risks that are possible at each of the stages of management decisions is analyzed, and also the optimization of the actions of the management is carried out in order to minimize possible risks in the conditions of uncertainty.
Key words: management mechanism, development, organizational development, risks, conditions of uncertainty.

Завантажити статтю (pdf)