ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Колодяжна І.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Донецький національний університет економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Борблік К.Е.
аспірант
Донецького національного університету економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

У статті розглядаються основні напрями розвитку туризму на сучасному етапі в Україні та за кордоном. На основі дослідження туристичних переваг обґрунтовано необхідність розвитку інноваційних технологій у цій сфері. Розвиток інноваційних видів туризму дасть змогу Україні залучити додаткові грошові потоки, встановити міцні міжнародні бізнес-зв’язки та зміцнити своє становище на світовій арені.
Ключові слова: інноваційні технології, туризм, туроператор і турагентство, інноваційні види туризму.

Колодяжная И.В., Борблик К.Э. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
В статье рассматриваются основные направления развития туризма на современном этапе в Украине и за рубежом. На основе исследования туристских предпочтений обоснована необходимость развития инновационных технологий в этой сфере. Развитие инновационных видов туризма позволит Украине привлечь дополнительные денежные потоки, установить прочные международные бизнес-связи и укрепить свое положение на мировой арене.
Ключевые слова: инновационные технологии, туризм, туроператор и турагентство, инновационные виды туризма.

Kolodaznaya I.V., Borblik K.E. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF TOURIST SERVICES
The main directions of tourism development at the present stage in Ukraine and abroad are considered in the article. Based on research of tourist preferences, the necessity of development of innovative technologies in this sphere is grounded. The development of innovative tourism will allow Ukraine to attract additional cash flows, establish strong international business ties and strengthen its position in the world arena.
Key words: innovative technologies, tourism, tour operator and travel agency, innovative types of tourism.

Завантажити статтю (pdf)