ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ЗАОХОЧУВАЛЬНОГО ФОНДУ ПРАЦІВНИКІВ
АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХУ ГІРНИЧОДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ковальчук В.А.
доктор технічних наук,
професор кафедри економіки, організації та управління підприємствами
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Ковальчук Т.М.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри вищої математики
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Кравченко Н.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

У статті проаналізовано досвід мотивації праці в зарубіжних країнах і в Україні та її нормативно-правову базу. Розглянуто питання щодо важелів стимулювання праці. Наведено методику визначення оптимального розміру та структури заохочувального фонду на прикладі цеху технологічного автотранспорту гірничодобувного підприємства.
Ключові слова: стимулювання, мотивація, заохочувальний фонд, структура, оптимізація.

Ковальчук В.А., Ковальчук Т.М., Кравченко Н.В. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПООЩРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА РАБОТНИКОВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье проанализированы опыт мотивации труда в зарубежных странах и в Украине и ее нормативно-правовая база. Рассмотрен вопрос рычагов стимулирования труда. Приведена методика определения оптимального размера и структуры поощрительного фонда на примере цеха технологического автотранспорта горнодобывающего предприятия.
Ключевые слова: стимулирование, мотивация, поощрительный фонд, структура, оптимизация.

Kovalchuk V.A., Kovalchuk T.M., Kravchenko N.V. OPTIMIZATION OF THE STRUCTURE OF THE
INCENTIVE FUND OF WORKERS OF THE MOTOR TRANSPORT SHOP OF THE MINING ENTERPRISE

The article analyses the experience of the motivation of labour in foreign countries and in Ukraine and its legal and regulatory framework. The issue of levers of labour stimulation is considered. The methodology of determining an optimal size and structure of incentive fund is given on the example of technological motor transport shop of the mining enterprise.
Keywords: stimulation, motivation, incentive fund, structure, optimization.

Завантажити статтю (pdf)