ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПАРОКОНВЕКТИВНОГО УСТАТКУВАННЯ
В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Клепа О.І.
викладач вищої категорії
циклової комісії фахових дисциплін
Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу

Узагальнено теоретичні підходи до оцінювання ефективності впровадження пароконвективного устаткування. Наведено приклади роботи кількох моделей пароконвектоматів для оцінювання економічної ефективності використання даного устаткування в закладах ресторанного господарства. Доведено переваги виготовлення страв із використанням пароконвектоматів.
Ключові слова: теплова обробка, паротермічна обробка, пароконвекційна піч, парогенератор, пароконвектомат.

Клепа О.И. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРОКОНВЕКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА

Обобщены теоретические подходы к оцениванию эффективности внедрения пароконвективного оборудования. Приведены примеры работы нескольких моделей пароконвектоматов для оценивания экономической эффективности использования данного оборудования в заведениях ресторанного хозяйства. Доказаны преимущества приготовления блюд с использованием пароконвектоматов.
Ключевые слова: тепловая обработка, паротермическая обработка, пароконвекционная печь, парогенератор, пароконвектомат.

Klepa O.I. FEATURES OF APPLICATION OF STEAM CONVECTION EQUIPMENT IN
ESTABLISHMENTS OF RESTAURANT ECONOMY

The theoretical going near the evaluation of efficiency of introduction of steam convection equipment were generalized. Examples of work of a few models of steam convection ovens for the evaluation of economic efficiency of the use of this equipment in establishments of restaurant economy were made. Advantages of making of foods with the use of steam convection ovens were well-proven.
Keywords: thermal treatment, heat treatment by a pair, steam convection stove, generator of pair, steam convection oven.

Завантажити статтю (pdf)