ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА-ЕКСПОНЕНТА:
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ

Кирилко Н.М.
старший викладач кафедри менеджменту
Київського національного університету технологій та дизайну

У статті наведено результати досліджень із питань еволюції наукових підходів до виставкової діяльності підприємства-експонента. Розглянуто теорію і практику управління підприємством-експонентом на засадах виставкової діяльності. Надано аналіз теоретичних основ виставкової діяльності підприємства-експонента, зокрема теорій інновацій, маркетингу, інвестицій та теорії організації виставкової діяльності. Доведено їх прямий вплив на комплексний підхід до управління виставковою діяльністю підприємства-експонента.
Ключові слова: виставковий бізнес, підприємство-експонент, виставкова діяльність підприємства-експонента, наукові підходи і теорії, комплексний підхід.

Кирилко Н.М. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ-ЭКСПОНЕНТА: ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ

В статье приведены результаты исследований по вопросам эволюции научных подходов выставочной деятельности предприятия-экспонента. Рассмотрены теория и практика управления предприятием-экспонентом на основе выставочной деятельности. Представлен анализ теоретических основ выставочной деятельности предприятия-экспонента, в частности теорий инноваций, маркетинга, инвестиций, а также теории организации выставочной деятельности. Доказано их прямое влияние на комплексный подход к управлению выставочной деятельностью предприятия-экспонента.
Ключевые слова: выставочный бизнес, предприятие-экспонент, выставочная деятельность, научные подходы и теории, комплексный поход.

Kyrylko N.N. THEORETICAL ASPECTS ORGANIZATIONS OF EXHIBITION ACTIVITY OF THE
ENTERPRISE: EVOLUTION OF SCIENTIFIC APPROACHES

The article presents the results of research on the evolution of scientific approaches to the exhibition activity of the exhibiting company. The theory and practice of enterprise-exhibitor management on the basis of exhibition activity are considered. The analysis of the theories of exhibition activity of the exhibiting enterprise, in particular theories: innovations, marketing, investments and the theory of organization of exhibition activity, is given. Тhе proved of the direct influence on the complex approach to the management of the exhibition activity of the enterprise - participant.
Keywords: exhibition business, exhibiting company, exhibition activity of the exhibiting company, scientific approaches, theory of innovations, marketing theory, theory of investments, theory of organization of exhibition activity of the enterprise, complex an approach.

Завантажити статтю (pdf)