МОТИВАЦІЯ І МАНІПУЛЯЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ НА ЛЮДИНУ

Зима О.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління соціальними комунікаціями
Харківського економічного університету імені Семена Кузнеця

Статтю присвячено дослідженню різних аспектів мотивації працівників на сучасному підприємстві. Під час аналізу зовнішньої та внутрішньої мотивації було зроблено висновок, що застосування зовнішньої мотивації може сприйматися працівниками як маніпуляція. Результатом дослідження є висновок щодо необхідності підтримання балансу між внутрішньою і зовнішньою мотиваціями працівників.
Ключові слова: мотивація, мотив, маніпуляція, психологічний вплив, поведінка, потреба, спонукання.

Зима О.Г. МОТИВАЦИЯ И МАНИПУЛЯЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА
В статье проведено исследование различных аспектов мотивации работников на предприятии. При анализе внешней и внутренней мотивации был сделан вывод, что применение внешней мотивации может восприниматься работниками как манипуляция. Результатом исследования является вывод о необходимости поддержания баланса между внутренней и внешней мотивациями работников.
Ключевые слова: мотивация, мотив, манипуляция, психологическое воздействие, поведение, потребность, побуждение.

Zyma O.H. MOTIVATION AND MANIPULATION AS TOOLS OF INFLUENCE ON THE PERSON
The article is devoted to the research of various aspects of the motivation of workers at a modern enterprise. In the analysis of external and internal motivation, it was concluded that the use of external motivation can be perceived by workers as manipulation. The result of the study is the conclusion about the need to maintain a balance between the internal and external motivation of employees.
Keywords: motivation, motive, manipulation, psychological impact, behavior, need, encouraging.

Завантажити статтю (pdf)