ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ВІДТВОРЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА

Досужий В.С.
аспірант кафедри прикладної економіки та підприємництва
ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Узагальнено сучасні погляди вчених на оцінювання інвестиційної привабливості підприємницьких проектів й обґрунтовано методичний підхід до формування інвестицій на відтворення основних фондів на промислових підприємствах. Стосовно кредитної лінії в аналітичному виді визначено первинні оцінки привабливості певного проекту, обсяг оплати відсотків, суму банківських відсотків за всіма траншами надання позики й обсяг платежу для погашення боргу за час, передбачений кредитною угодою
Ключові слова: основні фонди, підприємницький проект, інвестиційна привабливість, кредитна лінія, банківський відсоток, рівень інфляції.

Досужий В.С. ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ВОСПРОИЗВОДСТВУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА

Обобщены современные взгляды ученых на оценивание инвестиционной привлекательности предпринимательских проектов и обоснован методический подход к формированию инвестиций на воспроизводство основных фондов на промышленных предприятиях. Применительно к кредитной линии в аналитическом виде определены первичные оценки привлекательности определенного проекта, объем оплаты процентов, сумму банковских процентов за всеми траншами предоставления займа и объем платежа для погашения долга за время, предусмотренное кредитным соглашением
Ключевые слова: основные фонды, предпринимательский проект, инвестиционная привлекательность, кредитная линия, банковский процент, уровень инфляции.

Dosuzhyi V.S. ENTREPRENEURIAL ACTIVITY INVESTMENT WITH REGARD TO
RECONSTRUCTION OF THE DURABLE MEANS OF PRODUCTION

The modern view of scientists on the assessment of the investment attractiveness of entrepreneurial projects has been generalized and the methodical approach to the formation of the investments for the reproduction of fixed assets in industrial enterprises has been justified. The primary estimates of the particular project attractiveness, the interest payment amount, the amount of bank interest for all tranches of the loan and the amount of payment for repaying the debt for the time provided for in the loan agreement have been defined with respect to the credit line in an analytical form.
Keywords: fixed assets, entrepreneurial project, investment attractiveness, credit line, bank interest, inflation rate.

Завантажити статтю (pdf)