АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Глухова В.І.
кандидат економічних наук, доцент,
завідуючий кафедри обліку та фінансів
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Цокало О.А.
магістрант факультету економіки та управління
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

У статті проаналізовано грошові кошти у складі активів як усіх підприємств України, так і машинобудівних. На прикладі одного з провідних підприємств машинобудування – ПАТ «Кредмаш» – досліджено формування і використання грошових коштів у розрізі видів діяльності та проаналізовано основні показники фінансового стану підприємства, на які впливає рух грошових потоків. Визначено основні фактори впливу на їх динаміку та окреслено шляхи вдосконалення.
Ключові слова: грошові кошти, грошові потоки, фінансова стійкість, ліквідність, рентабельність, платоспроможність, промисловість, машинобудування.

Глухова В.И., Цокало Е.А. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В статье проанализированы денежные средства в составе активов как всех предприятий Украины, так и машиностроительных. На примере одного из ведущих предприятий машиностроения – ОАО «Кредмаш» – исследованы формирование и использование денежных средств в разрезе видов деятельности и проанализированы основные показатели финансового состояния предприятия, на которые влияет движение денежных потоков. Определены основные факторы влияния на их динамику и намечены пути совершенствования.
Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, финансовая устойчивость, ликвидность, рентабельность, платежеспособность, промышленность, машиностроение.

Glukhova V.І., Tsokalo O.A. ANALYSIS OF CASH AND EQUIPMENT OF MACHINE-BUILDING
ENTERPRISES AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THEIR USE

The article analyzes the cash in the assets of all enterprises of Ukraine and machine-building enterprises, for the example, of one of the leading enterprises of mechanical engineering – PJSC «Kredmash». The formation and use of money in terms of types of activity is explored. The basic indicators of the financial condition of the enterprise, influenced by the flow of cash flows, are analyzed. The main factors influencing their dynamics are determined and ways of improvement are outlined.
Keywords: cash, cash flows, financial stability, liquidity, profitability, solvency, industry, engineering.

Завантажити статтю (pdf)