РИНОК ГУМОВОГО ВЗУТТЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА АКТУАЛЬНІ
ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ

Волошина С.В.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри економіки
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Проволоцька О.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки та підприємництва
Криворізького економічного інституту
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Козлова В.В.
студентка
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

У статті визначено роль гумового взуття у забезпеченні якості життя населення у всіх сферах його життєдіяльності. Встановлено фактори, які зумовлюють нагальність розвитку вітчизняного ринку гумового взуття. Досліджено сучасні характеристики даного ринку в контексті розвитку внутрішнього ринку взуття загалом. Діагностовано проблематику функціонування ринку гумового взуття. Обґрунтовано завдання перспективного розвитку ринку гумового взуття в Україні у світлі реалізації світових трендів.
Ключові слова: взуття, ринок гумового взуття, характеристики ринку, тенденції розвитку, тренди, проблеми, завдання розвитку.

Волошина С.В., Проволоцкая Е.Н., Козлова В.В. РЫНОК РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ В УКРАИНЕ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ РАЗВИТИЯ

В статье определена роль резиновой обуви в обеспечении качества жизни населения во всех сферах его жизнедеятельности. Установлены факторы, обуславливающие необходимость развития отечественного рынка резиновой обуви. Исследованы современные характеристики данного рынка в контексте развития внутреннего рынка обуви в целом. Диагностирована проблематика функционирования рынка резиновой обуви. Обоснованы задания перспективного развития рынка резиновой обуви в Украине в свете реализации мировых трендов.
Ключевые слова: обувь, рынок резиновой обуви, характеристики рынка, тенденции развития, тренды, проблемы, задания развития.

Voloshina S.V., Provolotska O.M., Kozlova V.V. THE RUBBER FOOTWEAR MARKET IN UKRAINE:
BASELINE CONDITIONS, PROBLEMS AND ACTUAL TASKS OF DEVELOPMENT

The article defines the role of rubber footwear in ensuring the quality of life of the population in all spheres of its life activity. There are determined the factors dictating the need to develop the domestic market of rubber footwear. The modern characteristics of this market in the context of the development of the domestic footwear market as a whole is researched. Made a diagnosis of the range of problems in functioning of the rubber footwear market. The tasks of the perspective development of the rubber footwear market in Ukraine are substantiated in the view of the realization of world trends.
Keywords: shoes, rubber footwear market, market characteristics, trends, problems, tasks of development.

Завантажити статтю (pdf)