НЕЙРОМАРКЕТИНГ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ

Васильцив Н.М.
кандидат економічних наук, старший викладач
кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»

Статтю присвячено актуальним дослідженням сутності нейромаркетингу. Доведено, що концепція нейромаркетингу базується на твердженні, що за розумову й емоційну діяльність індивіда, головним чином, відповідає підсвідома частина мозку. Основне завдання нейромаркетингу полягає у формуванні думки потенційного покупця потрібної ідеї, які він підсвідомо сприйме як свої власні, а не нав'язані ззовні. Такі думки автоматично стають більш цінними і надають основний вплив на прийняття остаточного рішення. Нейромаркетинг повинен підтвердити їх результативність саме для конкретної аудиторії, і, якщо це необхідно, внести корективи на основі отриманих даних. Нейромаркетинг використовується, по-перше, для впливу на людину, по-друге, вивчення її споживчої поведінки. Іншими словами, це науковий підхід до просування і продажу товару, заснований на дослідженнях нейрофізіології, когнітивної (пізнавальної) психології та маркетингу. Саме він допомагає ґрунтовно зрозуміти, як працює механізм людського сприйняття і прийняття рішень. Нині нейромаркетинг виступає як інноваційний напрям маркетингових досліджень, предметом якого є вивчення неусвідомлених сенсомоторних, когнітивних та емоційних реакцій людини на певні стимули. Обґрунтовано сфери його застосування в сучасних умовах. Досліджено нейромаркетинг із погляду маркетингу. Виділено при цьому його позитивні риси: психологічне сприйняття бренду, чітка етапність маркетингової концепції. До негативних належать висока вартість досліджень та недосконалість вивчення даної проблеми, а отже, відсутність чітких рекомендації щодо правильного та чесного застосування нейромаркетингу. З точки зору споживача нейромаркетинг порушує конфіденційність та може маніпулювати діями.
Ключові слова: нейромаркетинг, споживач, поведінка, застосування, маркетинг.

Васильцив Н.М. НЕЙРОМАРКЕТИНГ: ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
Статья посвящена актуальным исследованиям сущности нейромаркетинга. Доказано, что концепция нейромаркетинга базируется на утверждении, что за умственную и эмоциональную деятельность индивида, главным образом, отвечает подсознательная часть мозга. Основная задача нейромаркетинга заключается в формировании мнения потенциального покупателя нужной идеи, которую он подсознательно воспримет как свою собственную, а не навязанную извне. Такие мысли автоматически становятся более ценными и оказывают основное влияние на принятие окончательного решения. Нейромаркетинг должен подтвердить их результативность именно для конкретной аудитории и, если это необходимо, внести коррективы на основе полученных данных. Нейромаркетинг используется, во-первых, для влияния на человека, во-вторых, для изучения его потребительского поведения. Другими словами, это научный подход к продвижению и продаже товара, основанный на исследованиях нейрофизиологии, когнитивной (познавательной) психологии и маркетинга. Именно он помогает основательно понять, как работает механизм человеческого восприятия и принятия решений. В настоящее время нейромаркетинг выступает как инновационное направление маркетинговых исследований, предметом которого является изучение неосознанных сенсомоторных, когнитивных и эмоциональных реакций человека на определенные стимулы. Обоснованы сферы его применения в современных условиях. Исследован нейромаркетинг с точки зрения маркетинга. Выделены при этом его положительные стороны: психологическое восприятие бренда, четкая этапность маркетинговой концепции. К негативным сторонам относятся высокая стоимость исследований и несовершенство изучения данной проблемы, а затем и отсутствие четких рекомендации по правильному и честному применению нейромаркетинга. С точки зрения потребителя нейромаркетинг нарушает конфиденциальность и может манипулировать действиями.
Ключевые слова: нейромаркетинг, потребитель, поведение, применение, маркетинг.

Vasyltsiv N.M. NEUROMARKETING: POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS
The article is devoted to the study of actual issues of neuromarketing. It is studied that the concept of neuromarketing is based on the statement that intellectual and emotional activity of a person is controlled subconsciously. The main task of neuromarketing is to form wished ideas in the mind of a potential customer and the ideas are considered by the customer as his/her own, not connected with the surrounding. Such ideas automatically become more important and influence making of a final decision. Neuromarketing should prove the results for a certain group of people and, if it is necessary, to make correction on the base of the obtained results. Neuromarketing is, first, used to influence a person, second, to study his/her consumption behavior. In other words, it is a scientific approach, focused on promotion and sale a product, which is founded on the researches of neurophysiology, cognitive psychology and marketing. It helps deep comprehension of the mechanism of human perception and decision making. Nowadays, neuromarketing is an innovative direction of marketing research and its subject is to study unconscious sensorimotor, cognitive and emotional reactions of a person to certain stimuli. The research argues spheres of its application under modern conditions and considers neuromarketing from the position of marketing. The author defines its positive sides, in particular, psychological perception of the brand, a clear stage-by-stage approach to the marketing concept implementation. Negative sides of neuromarketing include a high cost of researches and imperfect examination of the studied problem, and thus, lack of clear recommendations concerning correct and appropriate application of neuromarketing. From the position of a consumer, neuromarketing violates confidentiality and can manipulate actions.
Keywords: neuromarketing, consumer, behavior, application, marketing.

Завантажити статтю (pdf)