ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Бурачек І.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування
Житомирського державного технологічного університету
Іщук В.А
магістр
Житомирського державного технологічного університету

У статті здійснено ретроспективний аналіз розвитку теорії управління витратами підприємств у процесі її поступальної еволюції. Досліджено основні аспекти системи «стандарт-кост», методів нормативного визначення витрат, систем «директ-костинг», «абзорпшен-костинг», «Activity Based Costing», «таргет-костинг», концепції управління витратами за центрами відповідальності, «точно вчасно», стратегічного управління витратами.
Ключові слова: витрати, управління витратами, теорія управління витратами підприємства, стратегічне управління витратами.

Бурачек И.В., Ищук В.А. ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье осуществлен ретроспективный анализ развития теории управления затратами предприятия в процессе ее поступательной эволюции. Исследованы основные аспекты системы «стандарт-кост», методов нормативного определения затрат, систем «директ-костинг», «абзорпшен-костинг», «Activity Based Costing», «таргет-костинг», концепции управления затратами по центрам ответственности, «точно вовремя», стратегического управления затратами.
Ключевые слова: затраты, управление затратами, теория управления затратами предприятия, стратегическое управление затратами.

Burachek I.V., Ishchuk V.A. EVOLUTION OF THE CONCEPTS OF ENTERPRISE COST MANAGEMENT
In the article retrospective analysis of historical and evolutionary theory of management costs has been done. The main aspects of the system of «standard-cost», methods regulatory costing, «direct costing», «absorption costing», «Activity Based Costing», «Target-costing» concept of cost management by responsibility centers, «just in time» strategic cost management have been discovered.
Key words: costs, cost management, theory of cost Management Company, strategic cost management.

Завантажити статтю (pdf)