ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЛІГ-РАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Бондаренко С.М.
кандидат економічних наук, доцент
Київського національного університету технологій та дизайну
Грибан Н.С.
магістр кафедри менеджменту
Київського національного університету технологій та дизайну

Розглянуто вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність підприємств. Проаналізовано місце України в світових рейтингах конкурентоспроможності національних економік. Виявлено взаємозв’язки підвищення конкурентоспроможності з розвитком інноваційних процесів на підприємстві та розглянуто можливості управління цими процесами на основі інноваційної збалансованості. Розглянуто підходи до забезпечення конкурентоспроможності поліграфічного підприємства на інноваційній платформі.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, поліграфічне підприємство.

Бондаренко С.М., Грибан Н.С. ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Рассмотрено влияние инновационной деятельности на конкурентоспособ-ность предприятий. Проанализировано место Украины в мировых рейтингах конкурентоспособности национальных экономик. Выявлены взаимосвязи по-вышения конкурентоспособности с развитием инновационных процессов на предприятии и рассмотрены возможности управления этими процессами на основе инновационной сбалансированности. Рассмотрены подходы к обеспечению конкурентоспособности полиграфического предприятия на инновационной платформе.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, полиграфическое предприятие.

Bondarenko S.M., Griban N.S. INNOVATIONS AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS
OF PRINTING ESTABLISHMENT

The influence of innovation activity on the competitiveness of enterprises is considered. The place of Ukraine in the world ratings of the competitiveness of national economies is analyzed. The relationships of increasing competitiveness with the development of innovative processes at the enterprise are revealed and the possibilities of management of these processes on the basis of innovation balance are considered. The approaches to ensuring the competitiveness of the printing company on the innovation platform are considered.
Keywords: innovations, innovative activity, competitiveness, competitive advantages, polygraphic enterprise.

Завантажити статтю (pdf)