ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Болдирєва Н.О.
магістр з фінансів, банківської справи та страхування
Донецького національного університету імені Володимира Стуса
Юрчишена Л.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та банківської справи
Донецького національного університету імені Володимира Стуса

У статті досліджено питання, пов’язані з формуванням прибутку підприємств олійно-жирової галузі України. Здійснено макроекономічний аналіз чистого прибутку підприємств цієї галузі. Оцінено динаміку факторів формування прибутку підприємств на прикладі ПрАТ «Вінницький ОЖК», а також визначено ступінь їх впливу на фінансовий результат. Проведено аналіз показників рентабельності підприємства. Розроблено і запропоновано концепцію механізму формування та розподілу прибутку підприємств.
Ключові слова: олійно-жирова галузь, прибуток підприємства, рентабельність, фінансовий результат, ефективність, формування.

Болдырева Н.О., Юрчишена Л.В. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

В статье исследованы вопросы, связанные с формирование прибыли предприятий масложировой отрасли Украины. Осуществлен макроэкономический анализ чистой прибыли предприятий данной отрасли. Оценена динамика факторов формирования прибыли предприятий на примере ЗАО «Винницкий МЖК», а также определена степень их влияния на финансовый результат. Проведен анализ показателей рентабельности предприятия. Разработана и предложена концепция механизма формирования и распределения прибыли предприятий.
Ключевые слова: масложировая отрасль, прибыль предприятия, рентабельность, финансовый результат, эффективность, формирование.

Boldyrieva N.O., Yurchyshena L.V. THE FORMATION OF PROFITS AT
ENTERPRISES OF THE OIL AND FAT INDUSTRY IN UKRAINE

In the article the questions connected with formation of profit of the enterprises of oil and fat industry of Ukraine are investigated. Macroeconomic analysis of the net profit of enterprises of this industry was carried out. Dynamics of factors of profit formation of enterprises on the example of CJSC “Vinnitsa SWC” is estimated and the degree of their influence on the financial result is determined. The analysis of profitability indicators of the enterprise is carried out. The concept of the mechanism of formation and distribution of profit of the enterprises is developed and offered.
Key words: oil and fat industry, enterprise profit, profitability, financial result, efficiency, formation.

Завантажити статтю (pdf)