МАТРИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ
РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Биба В.В.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка
Теницька Н.Б.
старший викладач
кафедри економіки підприємства та управління персоналом
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка
Каліновська Д.Л.
магістрант
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

Здійснення будь-якої діяльності потребує використання різноманітних ресурсів, зокрема фінансових, матеріальних, трудових, енергетичних. У сучасних умовах господарювання визначальну роль відіграють саме матеріальні ресурси, оскільки вони є основою для здійснення виробничої діяльності та займають найбільшу частку в собівартості виготовленої продукції. Раціональне використання матеріальних ресурсів, зниження собівартості продукції безпосередньо сприяють зростанню ефективності промислового виробництва та є фактором зростання прибутку і рентабельності підприємства. Найбільшої уваги заслуговує матричний метод аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства.
Ключові слова: підприємство, матеріальні ресурси, ефективність використання, матеріаломісткість, матричний метод, оцінка ефективності.

Биба В.В., Теницкая Н.Б., Калиновская Д.Л. МАТРИЧНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Осуществление любой деятельности требует использования различных ресурсов, в частности финансовых, материальных, трудовых, энергетических. В современных условиях хозяйствования определяющую роль играют именно материальные ресурсы, поскольку они являются основой для осуществления производственной деятельности и занимают наибольшую долю в себестоимости произведенной продукции. Рациональное использование материальных ресурсов, снижение себестоимости продукции непосредственно способствуют росту эффективности промышленного производства и являются фактором роста прибыли и рентабельности предприятия. Наибольшего внимания заслуживает матричный метод анализа эффективности использования материальных ресурсов предприятия.
Ключевые слова: предприятие, материальные ресурсы, эффективность использования, материалоемкость, матричный метод, оценка эффективности.

Byba V.V., Tenytska N.B., Kalinovska D.L. MATRIX METHOD OF EVALUATION OF
EFFICIENCY OF USE OF MATERIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE

The carrying out of any activity requires the use of various resources: financial, material, labor, energy, etc. In today’s economic conditions, the crucial role is played by material resources, since they are the basis for the implementation of production activities and occupy the largest share in the cost price of the manufactured products. The rational use of material resources, reducing the cost of production, directly contributes to the growth of the efficiency of industrial production and is a factor in the growth of profit and profitability of the enterprise. The matrix method of analyzing the efficiency of the use of material resources of the enterprise deserves the greatest attention.
Key words: enterprise, material resources, efficiency of use, material capacity, matrix method, estimation of efficiency.

Завантажити статтю (pdf)