ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Балковська В.В.
асистент кафедри менеджменту організацій і адміністрування
Житомирського державного технологічного університету

Статтю присвячено актуальній проблемі управління конкурентоспроможністю підприємства шляхом визначення його стратегічних конкурентних переваг та джерел їх формування. Проаналізовано та систематизовано основні ресурси підприємства, на основі яких формуються конкурентні переваги. Визначено сутність конкурентних переваг та стратегічних конкурентних переваг. Розроблено карту формування стратегічних конкурентних переваг підприємства на прикладі молокопереробних підприємств.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, ресурси, конкурентна перевага, стратегічна конкурента перевага.

Балковская В.В. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Статья посвящена актуальной проблеме управления конкурентоспособностью предприятия путем определения его стратегических конкурентных преимуществ и истоков их формирования. Проанализированы и систематизированы основные ресурсы предприятия, на основе которых формируются конкурентные преимущества. Определено значение конкурентных преимуществ и стратегических конкурентных преимуществ. Разработана карта формирования стратегических конкурентных преимуществ предприятия на примере молокоперерабатывающих предприятий.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, ресурсы, конкурентное преимущество, стратегическое конкурентное преимущество.

Balkovska V.V. FORMATION OF STRATEGIC COMPETITIVE EDGES OF THE ENTERPRISE
TO PROVIDING INCREASED COMPETITIVENESS

The article is dedicated the issue of competitiveness management by determination of its strategic competitive edges and the sources of their forming. The basic resources of enterprise, based on those competitive edges are formed, are analyzed and systematized. Essence of competitive edges and strategic competitive edges is certain. The map of forming of strategic competitive edges is developed on the example of dairy enterprises.
Keywords: competition, competitiveness, resources, competitive edge, strategic competitive edge.

Завантажити статтю (pdf)