СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ
«УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ»

Шелеметьєва Т.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародного туризму
Запорізького національного технічного університету

У статті наведено результати теоретичного узагальнення та системного аналізу наукових підходів до визначення понять «управління», «розвиток», «туризм». Зазначено, що на сутність понять «управління», «розвиток» значно впливають особливості об’єкта, до якого вони застосовуються. Показано, що можна систематизувати визначення категорії «туризм» як діяльність, як відносини, як галузь. Сформульоване власне визначення досліджуваної категорії.
Ключові слова: розвиток, управління, туризм, визначення, сутність, поняття, дослідження, узагальнення, систематизація.

Шелеметьева Т.В. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА»

В статье приведены результаты теоретического обобщения и системного анализа научных подходов к определению понятий «управление», «развитие», «туризм». Отмечено, что на сущность понятий «управление», «развитие» значительно влияют особенности объекта, к которому они применяются. Показано, что можно систематизировать определения категории «туризм» как деятельность, как отношения, как отрасль. Сформулировано собственное определение исследуемой категории.
Ключевые слова: развитие, управление, туризм, определение, сущность, понятие, исследование, обобщение, систематизация.

Shelemetieva T.V. SYSTEMATIZATION OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION
OF THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF “MANAGEMENT OF TOURISM DEVELOPMENT”

The article presents the results of theoretical generalization and system analysis of scientific approaches to the definition of concepts «management», «development», «tourism». It is noted that the essence of the concepts of «management», «development», is significantly influenced by the features of the object to which they are applied. It is shown that it is possible to systematize the definition of the category of «tourism» as an activity, as a relationship, as an industry. A proper definition of the investigated category is formulated.
Key words: development, management, tourism, definition, essence, concept, research, generalization, systematization.

Завантажити статтю (pdf)