РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО КЛІМАТУ В ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Хюбнер С.
доктор філософії, медійні та комунікаційні науки,
Університет Мартіна Лютера, Галле-Віттенберг, Німеччина
Новікова І.Е.
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Харіна О.О.
кандидат економічних наук, науковий співробітник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена висвітленню напрямів формування ринково-орієнтованої моделі науково-дослідної роботи дослідницьких університетів в Україні (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка) та в Німеччині (на прикладі Університету Мартіна Лютера Галле-Віттенберг) у межах реалізації спільної НДР «Заходи з реформування структури та системи трансферу технологій в університетах» у 2017–2018 рр.
Ключові слова: інтелектуальна власність, система трансферу технологій, дослідницький університет, інновації, центр трансферу технологій.

Хюбнер С., Новикова И.Э., Харина О.О. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
КЛИМАТА В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Статья посвящена освещению направлений формирования рыночно-ориентированной модели научно-исследовательской работы исследовательских университетов в Украине (на примере Киевского национального университета имени Тараса Шевченко) и Германии (на примере Университета Мартина Лютера Галле-Виттенберг) в рамках реализации совместной НИР «Мероприятия по реформированию структуры и системы трансфера технологий в университетах» в 2017–2018 гг.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, система трансфера технологий, университет, инновации, центр трансфера технологий.

Hübner S., Novikova I., Kharina O. DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL CLIMATE
IN RESEARCH UNIVERSITIES

The article is devoted to coverage the directions of formation the market-oriented model of research work in research universities in Ukraine and Germany, in particular, on the examples of Taras Shevchenko National University of Kyiv and Martin Luther Halle-Wittenberg University. The article was written in the framework of the implementation joint research work «Measures to reform the structure and system of technology transfer at Ukrainian and German universities» in 2017–2018.
Key words: intellectual property, system of technology transfer, university, innovations, technology transfer center.

Завантажити статтю (pdf)