ГАЛУЗЕВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ
АКТИВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Стройко Т.В.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економіки
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Зубрицька І.М.
магістр
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення галузевих напрямків розвитку на вітчизняному ринку. Визначені пріоритетні галузі економіки та напрями активізації їх діяльності у вітчизняній економіці. На основі досліджень виділено лідерів з експорту та імпорту товарів в Україні. Окреслено вирішення проблем у провідних галузях економіки України та надано характеристику кожній галузі, що зайняла лідерські позиції.
Ключові слова: промисловість, міжнародний бізнес, експорт, імпорт, галузі національної економіки.

Стройко Т.В., Зубрицкая И.М. ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ АКТИВИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

В статье рассмотрены теоретические подходы к определению отраслевых направлений развития на отечественном рынке. Определены приоритетные отрасли экономики и направления активизации их деятельности в отечественной экономике. На основе исследований выделено лидеров по экспорту и импорту товаров в Украину. Определены решения проблем в ведущих отраслях экономики Украины и охарактеризованы каждой отрасли заняла лидерские позиции.
Ключевые слова: промышленность, международный бизнес, экспорт, импорт, отрасли национальной экономики.

Stroiko T.V. Zubrytska I.M. ASPECTS OF DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIC
INDUSTRIES IN THE CONTEXT OF ACTIVATION OF INTERNATIONAL BUSINESS

The article deals with theoretical approaches to the definition of branch directions of development in the domestic market. The identified priority sectors of the economy and the directions of activating their activities in the domestic economy. On the basis of research, export-import and export leaders in Ukraine have been identified. The decision of problems in the leading branches of economy of Ukraine is outlined and the characteristic of each branch which has taken leadership positions is given.
Keywords: industry, international business, export, import, branches of the national economy.

Завантажити статтю (pdf)