ДЕТЕРМІНАНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РІВНЕНЩИНИ

Пиртко М.С.
аспірант
Національного університету водного господарства
та природокористування

Стаття присвячена дослідженню основних підходів до ідентифікації потреб територіальних громад. Структуровані основні потреби територіальних громад, конкретизовані мотиви їх поведінки. Розглянутий вплив законодавчих ініціатив на активність територіальних громад. Визначений рівень активності створення територіальних громад на Рівненщині. Розроблені підходи до стимулювання діяльності територіальних громад на підставі системи мотивів їх поведінки.
Ключові слова: потреби, мотив, стимул, територіальна громада, розвиток територіальних громад.

Пыртко М.С. ДЕТЕРМИНАНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБЩИН РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья посвящена исследованию основных подходов к идентификации потребностей территориальных общин. Структурированы основные потребности территориальных общин, конкретизированы мотивы их поведения. Рассмотрено влияние законодательных инициатив на активность территориальных общин. Определен уровень активности создания территориальных общин в Ровенской области. Разработаны подходы к стимулированию деятельности территориальных общин на основе системы мотивов их поведения.
Ключевые слова: потребности, мотив, стимул, территориальная община, развитие территориальных общин.

Pyrtko M.S. DETERMINANTS OF STIMULATION OF ACTIVITY OF THE TERRITORIAL
COMMUNITIES OF THE RIVNE REGION

The article is devoted to the study of the main approaches to identifying the needs of territorial communities. The basic needs of territorial communities are structured and the motives of their behavior are specified. The influence of legislative initiatives on the activity of territorial communities is considered. The level of activity of creating territorial communities in the Rivne region is determined. The approaches to stimulating the activity of territorial communities based on the motivation system of their behavior are developed.
Key words: needs, motive, incentive, territorial community, development of territorial communities.

Завантажити статтю (pdf)