АДИТИВНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ МЕТОДИКИ PESTEL-FAMIL (Y)-АНАЛІЗУ

Паламаренко Я.В.
асистент кафедри економіки
Вінницького національного аграрного університету

У статті розглянуто та проаналізовано вдосконалений авторський метод PESTEL-FAMIL (Y)-аналіз, на основі якого запропонована адитивна модель оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості. Досліджено, що на розвиток підприємств спиртової промисловості впливають багато макро- та мікрочинників. Виявлено, що стратегічний аналіз кожного із зазначених компонентів – чинників впливу повинен бути системним. Всі дванадцять чинників взаємозалежні один з одним і характеризують різні ієрархічні рівні суспільства, представляючи їх як систему у цілому. Запропоновано доповнити інтегральний показник елементами PESTEL-FAMIL(Y)-аналізу. Оскільки сучасні тенденції розвитку науково-технічного прогресу та інновацій потребують підвищення рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості, то буде доречно розширити кількість чинників для точнішого визначення даного показника, що включають у себе аналіз як зовнішнього середовища, так і внутрішнього.
Ключові слова: спиртова промисловість, PESTEL-FAMIL(Y)-аналіз, інтегральний показник оцінки рівня стратегічного розвитку, адитивна модель.

Паламаренко Я.В. АДДИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СПИРТОВОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ
PESTEL-FAMIL (Y)-АНАЛИЗА

В статье рассмотрен и проанализирован усовершенствованный авторский метод PESTEL-FAMIL (Y)-анализ, на основе которого предложена аддитивная модель оценки уровня стратегического развития предприятий спиртовой промышленности. Доказано, что на развитие предприятий спиртовой промышленности влияют многие макро- и микрофакторы. Выявлено, что стратегический анализ каждого из указанных компонентов – факторов воздействия должен быть системным. Все двенадцать факторов взаимосвязаны друг с другом и характеризуют различные иерархические уровни общества, представляя их как систему в целом. Предложено дополнить интегральный показатель элементами PESTEL-FAMIL (Y)-анализа. Так как современные тенденции развития научно-технического прогресса и инноваций нуждаются в повышении уровня стратегического развития предприятий спиртовой промышленности, то будет уместно расширить количество факторов для более точного определения данного показателя, включающих в себя анализ как внешней среды, так и внутренней.
Ключевые слова: спиртовая промышленность, PESTEL-FAMIL (Y)-анализ, интегральный показатель оценки уровня стратегического развития, аддитивная модель.

Palamarenko Y.V. ADDITIVE MODEL OF EVALUATION OF THE LEVEL OF STRATEGIC
DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE ALCOHOL INDUSTRY ON THE BASIS OF THE
PESTEL-FAMIL (Y) ANALYSIS METHOD

The article reviews and analyzed the advanced author method PESTEL-FAMIL (Y) -analysis on the basis of which an additive model of evaluation of the level of strategic development of enterprises of the alcohol industry is proposed. It is explored that many enterprises of the alcohol industry are influenced by many macro- and micro-factors. It has been discovered that the strategic analysis of each of these factors-influencing factors should be systemic. All twelve factors are interrelated with each other and characterize various hierarchical levels of society, representing them as a system as a whole. It is proposed to supplement the integral index with the following elements of PESTEL-FAMIL (Y) -analysis. Thus, as current trends in the development of scientific and technological progress and innovations require an increase in the level of strategic development of enterprises in the alcohol industry, it will be appropriate to expand the number of factors for a more precise definition of this indicator, which includes analysis of both the external environment and internal.
Keywords: alcohol industry, PESTEL-FAMIL (Y) -analysis, integral indicator of strategic development level assessment, additive model.

Завантажити статтю (pdf)