РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Мхитарян Е.Г.
магістр
Миколаївського національного аграрного університету
Кареба М.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління виробництвом
та інноваційною діяльністю підприємств
Миколаївського національного аграрного університету

Неухильне вдосконалення виробничого потенціалу є найважливішою умовою розвитку і основним фактором вирішення соціально-економічних проблем сільськогосподарських регіонів. У зв’язку з цим у статті розглянуто важливість ефективного використання виробничого потенціалу сільських територій в регіональному аспекті як визначальної компоненти стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності сільського господарства. Виявлено, а також проаналізовано основні тенденції розвитку виробничого потенціалу Миколаївської області.
Ключові слова: сільські території, ресурсний потенціал, сільське господарство, трудові ресурси.

Мхитарян Е.Г., Кареба М.И. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Неуклонное совершенствование производственного потенциала является важнейшим условием развития и основным фактором решения социально-экономических проблем сельскохозяйственных регионов. В связи с этим в статье рассмотрена важность эффективного использования производственного потенциала сельских территорий в региональном аспекте как определяющей компоненты стратегических направлений повышения конкурентоспособности сельского хозяйства. Выявлены, а также проанализированы основные тенденции развития производственного потенциала Николаевской области.
Ключевые слова: сельские территории, ресурсный потенциал, сельское хозяйство, трудовые ресурсы.

Mkhitaryan Ye.G., Kareba M.I. REGIONAL FEATURES OF RACIAL USE OF RESOURCE
CAPACITY OF VILLAGE TERRITORIES

Continuous improvement of production potential is a critical condition for development and the main factor in solving socio-economic problems of agricultural regions. In this connection the article considers the importance of efficient use of the production potential of rural territories in the regional aspect as a determining component of strategic directions for increasing the competitiveness of agriculture. The main tendencies of development of production potential of the Nikolayev region are revealed and analyzed.
Key words: rural territories, resource potential, agriculture, labor resources.

Завантажити статтю (pdf)