АНАЛІТИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ СТАНУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТУРОПЕРАТОРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Мілінчук О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту організацій і бізнес-адміністрування
Житомирського державного технологічного університету

Стаття присвячена актуальним питанням порядку ліцензування туроператорської діяльності в Україні з урахуванням законодавчих особливостей отримання та анулювання ліцензії. Проаналізовано та систематизовано інформацію про кількість туроператорів за регіонами, а також показники їх діяльності. Досліджено світовий досвід провадження туроператорської діяльності. Окреслено шляхи мінімізації ризиків провадження туроператорської діяльності.
Ключові слова: туроператор, туроператорська діяльність, ліцензія, ліцензування, ліцензійний реєстр.

Милинчук О.В. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ТУРОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена актуальным вопросам порядка лицензирования туроператорской деятельности в Украине с учетом законодательных особенностей получения и аннулирования лицензии. Проанализированы и систематизированы информация о количестве туроператоров по регионам, а также показатели их деятельности. Исследован мировой опыт ведения туроператорской деятельности. Определены пути минимизации рисков ведения туроператорской деятельности.
Ключевые слова: туроператор, туроператорская деятельность, лицензия, лицензирование, лицензионный реестр.

Milinchuk O.V. ANALYTICAL VIEW ON LICENSING OF TOUR OPERATOR’S
ACTIVITY IN UKRAINE

The article is devoted to topical issues of the licensing procedure for tour operator’s activity in Ukraine within the framework of legislation features to obtain and revoke the license. The information on the number of tour operators by Ukrainian regions and indicators of their economical statement was analyzed and systematized. The international experience in conducting tour operating activities has been studied. The ways of minimizing the risks of conducting tour operator’s activity are determined.
Key words: tour operator, tour operating, license, licensing, license registry.

Завантажити статтю (pdf)